Zpráva předsednictva o činnosti OHK Most za rok 2009 na SD konané dne 22.4.2010 v Litvínově

Vážení delegáti, vážení členové HK ČR.

 

1.Úvod.
 
Rok 2009 se zapíše do historie naší země jako rok první „kapitalistické„ krize a její dopady budou naše podnikání provázet ještě řadu let. Pro některé z nás to byl také impuls pro to, abychom k přežití zracionalizovali své firmy a živnosti, pro mnohé smutný pohled na firemní finance. Obávám se ale, že až letošní rok bude jakýmsi zkušebním kamenem odolnosti a životaschopnosti naší ekonomiky.
 
 I pro naši komoru jsme zaregistrovali dopady. Řada členů z finančních důvodů, nebo ukončením podnikatelských aktivit, opustila naše řady. Za rok 2009 odešlo z naší OHK celkem 33 členů a v letošním roce zatím 20 členů, to je celkem 53 členů. Přesto, že úbytek členů byl kompenzován příchodem nových, je to jeden z negativních projevů a v podstatě pro funkčnost komory jediný vážný loňského roku. Oslabování role podnikatelské samosprávy a protiváhy k politickému prostředí, kterou komora zastává, je kontraproduktivní počin zejména v procesu pokrizové stabilizace podnikatelského prostředí. Je otázkou k zamyšlení, zda jsme z našich funkcionářských židlí pro stabilizaci a žádoucí rozvoj členské základny udělali dost.
Přes uvedené skutečnosti s uspokojením konstatuji, že loňský krizový rok finanční a věcnou stabilitu naší okresní komory nijak výrazněji neohrozil. Po obavách o finanční stabilitu na počátku roku jsme dovedli naše hospodaření do kladných čísel. Za to bych velmi rád úřadu a členům poděkoval.
Pro činnost členů představenstva jsou nastavena standardní pravidla a je k ocenění a poděkování, že přes složitou situaci ve firmách obecně a v loňském roce hospodářskými potížemi umocněno, se členové představenstva věnují v rámci svých gescí práci pro hospodářskou komoru. Vzhledem k žádoucímu rozvoji byl a bude  kladen daleko větší důraz na zodpovědné zajišťování činnosti komory dle jednotlivých gescí členy představenstva. Jde jednak o členy předsednictva, jejichž vlastní  hodnocení je v následujících pasážích této zprávy, ale i o gesce za odbornosti v činnosti odborných sekcí, které jako gestoři vykonávají i ostatní   členové představenstva o jejichž průběžné hodnocení bude rozšířena zpráva od letošního podzimního zasedání SD. V loňském roce představenstvo zasedalo podle plánu každý měsíc.
Ze všech činností komory v loňské roce musím vyzdvihnout problematiku energetiky, kterou se velmi profesionálně a účinně zabývala OS Energetika. Byly vydány a velmi oceňovány dokumenty „Mýta a fakta o územně ekologických limitech, teplárenství a jaderné energetice“. Paralelně a v kontextu působila svými akcemi OS životního prostředí, která z veliké míry naplnila plány v rámci „Roku životního prostředí“, z nichž řada akcí přechází jako stálé úkoly do letošního roku.
 
 
 
2. Zpráva o činnosti předsednictva dle jednotlivých speciálních  gescí
2.1. Předseda OHK Most:
Členské otázky
Problematika členství je v podzákonných normách komory legislativně  jednoznačně upravena a je bez problémů. Naše komora se stále řadí na přední místo v počtu členů ve struktuře HK ČR, přestože z  OHK Most odešlo za hodnocené období již zmíněných 53 členů. Podle poslední inventury členů HK ČR je OHK Most, co do počtu členů, největší OHK ve struktuře HK ČR. V OHK Most je využíván vlastní vytvořený institut Externích partnerů a pro svoji oblast určení se jedná o velmi účinný nástroj pro spolupráci firem s komorou. Naše komora má také jednoho čestného člena, kterým je IHK Halle-Desau.Vzhledem k propracované legislativě se problematika ve členských otázkách zatím nevyskytuje
Zahraniční vztahy, KHK ÚK, HK ČR
Vztahy OHK Most k zahraničním partnerům v SRN jsou hodnoceny jako nadstandardní a dlouhodobé. Praktický výkon služeb a spolupráce vykonává náš úřad. Gescí za tuto spolupráci je navíc pověřen vždy jeden člen představenstva, jednatel OS firem se zahraniční majetkovou účastí.
Ve struktuře KHK ÚK hraje naše komora důstojnou roli a přispívá spolu s ostatními OHK k dobrému jménu tohoto sdružení ve vztahu ke krajské samosprávě.
Předseda OHK Most je členem představenstva HK ČR a Rady krajů, kde vykonává gesci za komorovou legislativu a surovinové zdroje pro energetiku.
 
TEMA
Projekt TEMA je hodnocen ve zprávě úřadu. Vydávání časopisu je ojedinělým počinem a jeho zaměření a obsah jsou pozitivně vnímány. Díky našim členům tento projekt nezatěžuje standardní rozpočet komory a je samofinancovatelný. Záměrem letošního roku je rozvoj jeho elektronické verze „eTEMA“ pro aktuality.
Projekt TEMA má kromě svého základního poslání ještě další efekty v tom, že zviditelňuje naší komoru daleko za rámec našeho okresu a zejména pak se naše komora dostává do kontaktu s významnými osobnostmi z celého společenského a odborného spektra. Projektu se dostává uznání i u našich zahraničních partnerů.
Spolupráce s médii
Spolupráce se zavedenými médii je spíše nahodilá. Je velmi složité a problematické dostat se do pravidelných účastí ve standardních periodikách, zejména pokud se jedná o problematiku podnikání, což není „zajímavé“.  Pro zlepšení stavu bylo založeno „Kolegium předsedy pro vnější vztahy“, které je složeno se zástupců firem, které vydávají svá periodika. Očekáváme další zviditelnění komory a možnost prezentace názorů podnikatelů  na dění.
Řemesla a živnosti – mikropodniky
Vzhledem k tomu, že problematika řemesel a živností je ve struktuře HK ČR organizována spíše v oborové části HK ČR, je z hlediska místních podnikatelů tato problematika jakýmsi našim vnitřním dluhem. Proto byl letošní rok vyhlášen rokem řemesel. Byla uzavřena dohoda o spolupráci s AK Most Teplice, je připravena dohoda o spolupráci s řemeslnou komorou v Chemnitz a Halle. Připravuje se založení „Odborné sekce Řemesla“.
Ukazuje se, že péči o řemesla jako taková se musí komora velmi věnovat a právě ve spolupráci s politickým prostředím nalézat racionální opatření. Problematika řemesel se také koncentruje do činnosti OS vzdělávání.
 
2.2. Místopředsedkyně OHK Most Ing. Veverková:
Zástupce předsedy OHK
Gesce je vykonávána v souladu s pracovním pořádkem komory.
Spolupráce s krajem, městy a obcemi
Spolupráci s politickým prostředím považuje komora za velmi důležitou a zejména na celostátní úrovni za nezbytnou, mají-li se vytvořit předpoklady k racionální spolupráci v tvorbě legislativním předpisů a ostatních podmínek k rozvoji podnikatelského prostředí. Na naší regionální úrovni již dlouhou dobu je spolupráce se samosprávami kryta písemnými dohodami o spolupráci. V letošním roce se dokumenty potvrdily a jsou pro obě naše města s rozšířenou působností identické. Podrobněji je popsáno ve zprávě ředitelky úřadu. OHK  Most usiluje i o spolupráci s krajským úřadem ÚK, kde řada našich OS přímo komunikuje s příslušnými vedoucími odborů, zejména pro obory vzdělávání, energetiky, cestovního ruchu, dopravy a životního prostředí. Pro úplnost by bylo žádoucí zkvalitnit spolupráci s malými obcemi, zejména vytvořením funkčních sekcí podnikatelů obcí.
Spolupráce s místními orgány státní správy a ostatními regionálními institucemi (HSRM, Euroregion apod.)
Forma spolupráce s ostatními sdruženími je vykonávána v souladu se záměry komory a to přímou účastí v orgánech těchto institucí, kde komora hraje činností svých zástupců důležitou roli. Podstatným prvkem spolupráce je soustředění sil a prostředků k prosazování potřeb rozvoje regionu nejen ve vztahu k vlastním městům, ale i k úrovni kraje a v oblasti Globálního plánu revitalizace s HSRM i na stání úroveň.
Do této oblasti patří i domluvené kontakty s úřady správy státu, které působí na okresní úrovni. Lze konstatovat, že i kontakty s představiteli těchto úřadů jsou ku prospěch obou stran.
Lze konstatovat, že v oblasti mimokomorové spolupráce si Mostecká komora vytvořila silnou pozici a je neustálým úkolem si toto udržet a zvyšovat potřebnou autoritu. Toto je velmi závislé na představitelích, kteří vykonávají dle pravidel komory mandát zastupování komory v těchto institucích. Seznam členů, kteří komoru zastupují je členům k dispozici na našem úřadě.
Připomínkování legislativních dokumentů a zákonů
Tato gesce je ve svém praktickém výkonu velmi složitá a náročná. Hospodářská komora získala před několika lety po dlouhé snaze statut povinného připomínkového místa zákonů.  Tuto vymoženost a v podstatě uznání odbornosti komory se dařilo volným rozesíláním zákonů k připomínkování mezi členy velmi těžko naplňovat. Proto se vytvořili týmy expertů, do kterých se může pro jednotlivé problematiky přihlásit každý člen. Touto formou komora své poslání plní. Mimo to se komora vyjadřuje i k legislativním počinům, které svým významem vzbudí zájem celé podnikatelské veřejnosti a připomínky členů jsou zasílány. V poslední době se jedná zejména o oblasti energetiky a životního prostředí. K formování jednotných názorů pracuje HK s rychlými průzkumy názorů svých členů. Je třeba tohoto způsobu uplatnění síly a vlivu maximálně využívat.
 
2.3. Místopředseda OHK Most Ing. Hauptvogl:
Technické normy
Normy provázejí přímo či nepřímo každou podnikatelskou činnost a tvoří její důležitou a neoddělitelnou část.  Na počátku roku 2010 tvořilo soustavu ČSN více než 27 tisíc norem, z toho téměř 16 tisíc norem představují převzaté evropské normy a zhruba 4 tisíce norem převzaté mezinárodní standardy.
 
K 1. 1. 2009 zažila oblast norem a normalizace drobnou revoluci v systému jejich tvorby a distribuce. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR byl zrušen Český normalizační institut a jeho povinnosti přešly na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Veškeré normy jsou dostupné prostřednictvím internetu na centrálním portálu a po zaplacení přístupového poplatku do nich může každý podnikatel nahlížet, případně je i tisknout. Lze konstatovat, že celý systém vydávání a distribuce norem zaznamenal výrazné zefektivnění, omezil se jeho obchodní model, který má dnes více charakter „veřejné služby". Technické normy se staly přístupnější, levnější a srozumitelnější i díky aktivitám hospodářské komory, jejíž složky se na změnách významně podílely. I OHK Most aktivně působí v této oblasti, která se jako prioritní stala gescí jednoho z místopředsedů. Z členské základny jsme jmenovali kandidáty do technicko-normalizačních komisí, problematika je pravidelně diskutována na jednáních odborné sekce ISO, proběhlo jednání s odpovědným viceprezidentem HK ČR p. Holcem, byly vytvořeny informační materiály vymezující platné normy v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Problematice norem se budeme i nadále intenzivně věnovat a podporovat centrálu HK ČR v její snaze snižovat nároky vyplývající z normativních předpisů.
 Vnitřní komunikace komory
Problematika vnitřní komunikace komory je jedním z dlouhodobých úkolů, který je a bude založen prioritně na elektronické komunikaci. Písemná komunikace se využívá prakticky pouze pro oficiální pozvánky. V OHK je kladen důraz na důsledné zhotovování zápisů se stejnou vnitřní logikou a úpravou. Tento systém a skutečný stav se osvědčil a není nutné na něm cokoliv měnit.
Pro operativní informace členů orgánů byl zaveden systém tzv. INFA, ve kterém jsou zaznamenána důležitá jednání a jejich plán. Členy OHK jsou hojně využívány elektronické nabídky materiálů a služeb.
Prezentace komory a webové stránky
OHK Most se v rámci vnitrokomorové solidarity přihlásila k systému prezentace, kterou vytvořila  HK ČR a nejsou s tím prakticky žádné problémy. Stejně tak využíváme jednotného systému webových stránek komory a přes drobné potíže je tento systém rovněž bez problémů. Speciální naší a pozitivní součástí prezentace komory je již několikrát zmiňovaný časopis TEMA.
Na prezentaci a reprezentaci komory jsou vynakládány skromné prostředky a žádoucí počiny jsou realizovány dle finančních možností, případně s pomocí našich členů. V současné době probíhá zřetelné označení na budově sídla OHK a bylo by žádoucí zahrnout OHK do informačního systému města. Do této problematiky také patří vzhled a chování našeho úřadu, kde nejsou zaznamenávány nepřijatelné výstřelky.
Veřejné zakázky a výběrová řízení
Tato gesce je ve velké pozornosti členů a ostatních podnikatelů, protože zájem firem o veřejné zakázky je značný a logický. Účast ve výběrových komisích měst a kraje byla již historicky zabezpečena příslušnými pasážemi dohod o spolupráci a je nutno říci, že naši zástupci jsou na jednání komisí v dohodnutém systému zváni. Pro vyhodnocení nelze vzhledem k rozmanitosti jednotlivých případů nalézat jednotící a hodnotitelná kriteria. Této problematice je nutné věnovat neustálou pozornost a případné konflikty řešit případ od případu. Proto byla tato problematika zařazena do speciální gesce jednoho z místopředsedů.
 
2.4.  Místopředseda OHK Most Ing. Mann:
Kapitálové účasti (KOMORA, RRA, PS HK ČR, WT a pod.)
OHK Most je v současné době  držitelem kapitálových účastí ve dvou podnikatelských subjektech – Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje a.s. s podílem ve výši 1 ks akcie a ve společnosti KOMORA s.r.o. ve výši 100% základního kapitálu. Jiná kapitálová či funkční účast v obchodních společnostech a jejich orgánech není. Majetková účast OHK Most v RRA ÚK vychází z historických konsekvencí a v současné době je součástí balíku akcií KHK ÚK a KAK ÚK, jako jedna z forem spolupráce s ÚK, který společnost ovládá.  Na  úrovni KHK ÚK  je také prováděna hodnotící a kontrolní činnost.Vzhledem k formálnímu charakteru vlastnického vztahu OHK Most není potřeba se jí v této zprávě blíže zabývat. Považuji však za nutné informovat vás v samostatné bloku dnešního SD podrobněji o společnosti KOMORA s.r.o., neboť její založení bylo bezpochyby nejvýznamnějším projektem, který OHK Most realizovala. I přes 4 roky od založení se nedostala do povědomí členů tak, jak bychom si představovali a její fungování je často provázeno řadou nejasností.  
 
Tvorba a koordinace projektů úřadu (členů)
Tvorba, realizace a administrace projektů ze strukturálních fondů tvoří v současné době neopomenutelnou část finančních prostředků, z nichž OHK Most financuje aktivity zaměřené na rozvoj, adaptabilitu a konkurenceschopnost členských firem. OHK Most se v minulosti účastnila řady významných projektů, ať jako příjemce nebo jako partner u jiných významných subjektů. V nedávné době se řada z vás zapojila do projektu „Podnikáme zodpovědně II“ a s potěšením vás mohu informovat, že v minulých dnech jsme podali žádost o jeho pokračování, kterou jsme nazvali „Podnikáme zodpovědně III“. Důvodem je naprosto neočekávaný zájem o problematiku rovných příležitostí, slaďování rodinného a pracovního života, flexibilních forem práce a dalších oblastí spadajících do genderové problematiky. Do konce měsíce předložíme k posouzení i další projekt v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a věřím, že v případě jeho schválení se stane významnou pomocí při vašich každodenních činnostech.
Kromě tvorby vlastních projektů jsme se aktivně zapojili do pomoci při přípravě a realizaci projektů členských firem, především v Operačním programu Podnikání a inovace. Zájmem OHK Most v projektové oblasti je maximálně využít současných možností získat spolufinancování veškerých smysluplných aktivit, které pomohou členským firmám zvýšit jejich konkurenceschopnost a adaptabilitu na měnící se ekonomické podmínky a reagovat na celkový stav tržního prostředí.
 
ISO a kvalifikace úřadu
O certifikaci úřadu OHK Most bylo rozhodnuto v roce 2002 a v roce 2003 absolvoval svou prvocertifikaci. Od této doby je certifikovaný systém řízení kvality podle normy ISO 9001 kontinuálně udržován Úvodem bych rád připomněl některé historické souvislosti a milníky v oblasti ISO. 
OHK Most se tak stala první OHK v rámci struktury HK ČR, která byla certifikována podle uvedené normy. Certifikovaný systém je svým rozsahem v rámci celé HK ČR unikátní.
V roce 2004 byla založena Odborná sekce ISO, která se ukázala jako velice efektivní platforma pro získávání odborných stanovisek, výměnu názorů a návrhy alternativních řešení. Odborná sekce ISO je dlouhodobě největší odbornou sekcí v rámci OHK Most.
V roce 2005 byla založena společnost KOMORA s.r.o., v roce 2006 připravena její akreditace, která byla v roce 2007 získána.
Rok 2008 byl vyhlášen rokem „Kvality a jakosti“, tedy standardu ISO 9001 a rok 2009 rokem „Životního prostředí“, tedy standardu ISO 14001.
Z výčtu je zřejmé, že jsme od roku 2002 nepromarnili jediný rok a považujeme kvalitu OHK, jejího úřadu i všech členů OHK Most za strategickou záležitost. Zřejmě jste zaregistrovali, že jsme vás začátkem letošního roku opakovaně oslovili se žádostí o sdělení informací o stavu systémů řízení ve vašich firmách. Je potřeba všem poděkovat za sdělené informace, díky kterým jsme byli schopni analyzovat reálnou situaci, která říká, že z členských fyzických osob je certifikováno 15,4%. Ve všech případech se jedná o certifikaci podle ISO 9001. U právnických osob je situace rozmanitější – celkem je certifikováno 46,3%, z nichž je 19,9% podle ISO 9001, 4,7% podle ISO 9001 a 14001, 16,2% podle ISO 9001, 14001 a 18001. Na zbývajících 5,5% připadá na kombinace jiných standardů.
Výjimečnost certifikace úřadu OHK Most se v loňském roce stala předmětem diplomové práce na téma „Certifikace ve zvláštních typech MSP“ a letos tématem dvou bakalářských prací. Naším záměrem je předložit v letošním roce uvedenou diplomovou práci do soutěže o „Cenu Prof. Jana Egermayera“, v níž se účastní školy a instituce s pracemi na téma kvality. To samé bychom rádi ve spolupráci s Vysokou školu finanční a správní udělali i s připravovanými bakalářskými pracemi, neboť se ve všech případech jedná o její studenty.
Výpočetní technika a SW vybavení komory
Vybavenost úřadu OHK Most infrastrukturou v oblasti výpočetní techniky plně odpovídá jeho požadavkům. Synergickým efektem z realizovaných projektů je možnost pravidelné obnovy prostředků výpočetní techniky a nezávislé sjednocování dodavatelské databáze mezi úřadem OHK Most a jednotlivými příjemci dotací. Zřejmě neexistuje hmatatelnější a nezávislejší důkaz, že komorová volba dodavatelů výpočetní techniky je správná.
V letošním roce nás čeká vybavení úřadu plnohodnotným informačním systémem s funkcionalitami účetnictví, CRM a ERP, které následně umožní zjednodušení vedené agendy a zvýšení efektivity práce.
 
 
 
3.Zpráva o činnosti Odborných sekcí (OS) a Sekcí podnikatelů obce (SP).
 
V OHK Most je mnohokrát zdůvodněn a i nadále udržován systém části činnosti komory prostřednictvím  odborných sekcí, které jsou více či méně funkční. Význam OS byl již námi mnohokrát prezentován a na této filosofii se nic nemění. K dnešnímu dni působí při OHK Most 14 odborných sekcí 2 sekce podnikatelů obce, které se více či méně aktivně zapojují do komorového a hospodářského života regionu. Je to SP Obrnice a v březnu 2006 byla založena Sekce podnikatelů města Litvínova. Došlo ke sloučení OS cestovního ruchu s OS obchodu a služeb a OS ekonomické s OS pro podporu podnikání, dále pak OS chemie s OS elektro a OS strojírenskou. Možnost zapojit se do činnosti jednotlivých sekcí mají také na základě Dohody o účasti členů AK v sekcích OHK Most z 12. 6. 2003 i členové agrární komory. Jednatelé OS a jejich členové mají možnost využívat servisní služby úřadu. Významnou aktivitou jsou rovněž pravidelná měsíční konzultační setkání s předsedou OHK Most a veřejná zasedání OS.
V současné době představenstvo vyvíjí tlak na aktivnější působení OS, zracionalizování jejich činností včetně    činnosti jejich jednatelů a gestorů. Hodnocení činnosti sekcí bude po těchto opatřeních předmětem zprávy na podzimní shromáždění delegátů. Zatím je dále prezentován statistický výčet sekcí, jejich představitelů a četnost zasedání.
 
Seznam odborných sekcí (OS) při OHK Most a sekcí podnikatelů obcí (SP) k 31.03.2010
 

Název OS
Jednatel OS
Gestor OS
Počet členů
Počet zasedání
v r. 2009
OS vzdělávání
Josef Švec
Vlasta Králíčková
24
4
OS cestovního ruchu, obchodu a služeb
Miroslav Suchý
Rudolf Jung
29
3
OS „ENERGETIKA“
Petr Jeník
Rudolf Jung
12
4
OS stavební
Ladislav Hakala
Zdeněk Kadlec
13
1
OS dopravní
Luděk Diviš
Martin Dolák
13
0
OS Podpory podnikání
Zdeněk Weber
Petr Kolman
16
1
OS firem se zahraniční majetkovou účastí
 
Jan Rothe
7
0
OS informačních technologií a telekomunikací
Václav Kounovský
Jiří Mann
7
0
OS Životního prostředí
Marcela Šafářová
Helena Veverková
12
3
OS podnikatelek
Zuzana Stanislavová
Jiří Mann
4
4
OS s prokazatelným systémem řízení
Jiří Mann
OS nemá gestora
38
9
OS pomocné stavební výroby
 
Zdeněk Kadlec
3
0
OS Zdravotnictví
Jaroslav Herzinger
Martin Hauptvogl
6
2
OS Průmyslu
 
Roman Viktora
24
0
SP města Litvínova
Vladimír Serdula
Martin Hauptvogl
21
0
SP Obrnice
Drahomíra Miklošová
Helena Veverková
4
1

 
4. Zpráva ředitelky úřadu.
 
K 31. 12. 2009 měla OHK Most 276 členů. 196 právnických osob, 64 fyzických osob, 15 externích partnerů a 1 čestného člena. V porovnání se stavem členské základny k 31.12.2008, kdy měla OHK 282 členů se jedná o pokles členské základny o 6 členů v absolutním počtu a to o 2 PO, 6 FO a nárůst externích partnerů o 2. K 20. 4. 2010 měla OHK Most 263 členů. 192 právnických osob, 57 fyzických osob, 13 externích partnerů a 1 čestného člena. Zhruba 15 % členské základny tvoří právnické a fyzické osoby mající sídlo mimo okres Most.
 
 
 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017