Zpráva o činnosti dozorčí rady na Shromáždění delegátů konaného dne 12. 10. 2012

Související soubory

fotky
Komprimovaný archív ZIPZIP | 8,22 MBuložit

 

Dozorčí rada tímto předkládá zprávu o své činnosti od posledního shromáždění delegátů ve smyslu statutu jednacího řádu OHK Most. Dozorčí rada se schází 4x ročně a na svých zasedáních provádí kontrolní činnost zaměřenou především na hospodaření OHK a dále pak na kontrolu činností spojených s každodenní činností úřadu či dodržování obecných a právních smluvních pravidel, kontroluje závazkové vztahy se subjekty stojícími mimo OHK Most, jejich evidenci a archivaci. Dále pak kontroluje dodržování schváleného finančního plánu na běžný rok.
 
Již běžným se stalo měsíční zpracování výsledku hospodaření OHK Most a zpracování očekávané skutečnosti výsledku hospodaření do konce běžného roku. Přestože letošní rok není pro podnikatele nikterak příznivý, celková výše hospodářského výsledku vykazuje kladnou hodnotu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji  k 31.8.2012  je 506.666,- Kč, což je výrazně vyšší výsledek hospodaření než který byl navržen ve finančním plánu pro rok 2012. Dozorčí radě, jak je každoročně zvykem, je ve 4. čtvrtletí předkládána očekávaná skutečnost aktuálního roku, ze které lze vyčíst, že očekávaný hospodářský výsledek pro rok 2012 je 47.476,- Kč, což plně odpovídá stanoveným cílům představenstva, udržet vyrovnaný rozpočet.
Na posledním setkání dozorčí rady, které se uskutečnilo 25.9.2012, dozorčí rada, projednala návrh finančního plánu pro rok 2013. Dozorčí rada OHK Most konstatuje, že struktura jeho tvorby odpovídá deklarované činnosti OHK Most, jejího úřadu a možnostem komory. Rozpočet je v aktuálních předpokladech koncipován jako vyrovnaný. Jako rizikové položky rozpočtu vidí dozorčí rada OHK Most na příjmové straně plnění členských příspěvků, kde se v minulých letech nenaplnění plánovaných předpokladů pohybovalo ve výši 150-200 tis. Kč. V nenaplnění plánovaných předpokladů na příjmové straně jsou na výdajové straně tvořeny systémové rezervy, které by měly udržet rozpočet vyrovnaný.
Dozorčí rada doporučuje Shromáždění delegátů OHK Most schválit navržený finanční plán pro rok 2013.
 
Dozorčí rada, jak již bylo zmíněno, se na svých zasedáních zabývá činností OHK Most. Je třeba na tomto místě vyzdvihnout práci celého výkonného personálu OHK Most, že i v tak složitých podmínkách, bylo zajištěno projektové financování.
Okresní hospodářské komoře v Mostě byly dne 19. 9. 2012 ve Freibergu
schváleny dva projekty z Fondu malých projektů programu Cíl 3, který je
zaměřen na podporu spolupráce Saska a České republiky. Cílem 1.projektu je informovat širokou veřejnost o možnostech vzdělávání v regionu a vzdělávacím institucím poskytnout informace o poptávce po kvalifikovaných pracovnících a studijních. Cílem 2.projektu je poskytnout tvůrcům regionálních politik, obcím a širší veřejnosti přehledné a seriózní informace o hospodářské situaci v české a saské části regionu.
Dále je nutno zmínit vydání Dobrého listu komory pro absolventy vysokých škol. DLK je prestižní dokument OHK Most, který je vydáván vybraným absolventům a vypovídá o odborných schopnostech pracovníka vstupujícího na trh práce.
Neodmyslitelnou činností OHK Most je i vydávání periodika TEMA, který již šest let vychází ve čtvrtletních intervalech bez toho, aniž by zatěžoval rozpočet OHK Most. Jeho financování je plně zajištěno inzercí v tomto časopisu.
 
Dozorčí rada se rovněž na svých  zasedání zabývala hospodářským výsledkem KOMORA s.r.o. za 1.pololetí roku 2012, který je v kladných hodnotách a bere ho na vědomí. 
 
 
V Mostě dne 12. 10. 2012
 
 
Zuzana Stanislavová
předseda dozorčí rady OHK Most     

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017