Vyhlášení výzvy v programu PROGRESS - VP/2010/013 - Restrukturalizace, blahobyt v práci a finanční spoluúčast

Vážení,rádi bychom Vás informovali o tom, že Evropská komise zveřejnila v rámci programu Progress následující výzvu související s pracovními podmínkami (rozpočtová položka 04.04.01.03):

1. Název výzvy k předkládání návrhů:
Restrukturalizace, blahobyt v práci a finanční spoluúčast
Referenční číslo: VP/2010/013

2. Odkaz na internetové stránky, kde naleznete dokumenty výzvy
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=264&furtherCalls=yes

3. Priority výzvy k financování Společenstvím
Pro tuto výzvu byly definovány tři podprogramy:
zvýšení odborných znalostí v restrukturalizaci; lepší pochopení zdraví a blahobytu v práci během období změn; podpora finanční spoluúčasti zaměstnanců

4. Lhůta pro podávání žádostí
Uzávěrka pro
podávání žádostí je 31. července 2010 pro činnosti, které budou začínat nejdříve 22. listopadu 2010 a nejpozději 22. prosince 2010.

5. Služební adresa, kde mohou být vyžádány další informace:
EMPL-04-04-01-03@ec.europa.eu

 

Komunitární program Progress

Popis programu:

program EU pro oblast zaměstnanosti a sociální solidarity na období 2007 – 2013

Cíl programu:
·       zlepšit znalost a chápání situace v členských státech a v jiných zúčastněných zemích prostřednictvím analýz, hodnocení a podrobného sledování politik;
·       podporovat rozvoj statistických nástrojů a metod a společných ukazatelů v oblastech spadajících pod tento program;
·       podporovat a popřípadě sledovat provádění právních předpisů Společenství a cílů politik Společenství v členských státech a hodnotit jejich účinnost a dopad;
·       podporovat vytváření sítí, vzájemné učení, určování a šíření osvědčených postupů a inovativních přístupů na evropské úrovni;
·       zvyšovat povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Společenství sledovaných v rámci každého z pěti oddílů programu;
Cílové skupiny žadatelů:

·       státní, regionální a místní orgány, služby zaměstnanosti, firmy a organizace zaměstnanců. Účastnit se ho mohou i profesní sdružení, nevládní organizace, vysoké školy, výzkumné ústavy a experti, například ze statistických úřadů či právní experti
·       hlavním prvkem programu PROGRESS je partnerství státních, regionálních nebo místních orgánů s orgány členských států, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců a s nevládními organizacemi

Podporované oblasti:

·         zaměstnanost
·         sociální začleňování a sociální ochrana
·         pracovní podmínky
·         boj proti diskriminaci
·         rovnost žen a mužů
 
Příklady aktivit financovaných programem Progress:
 
 • studie, spadající do některé ze sekcí programu, které by zlepšily znalosti o otázkách zaměstnanosti a o sociální tematice
 • školení odborníků
 • vytváření sítí národních expertů, odborníků v zaměření jednotlivých sekcí programu, výměna názorů a diskuse o problémech s cílem napomoci vzájemnému učení a předávání osvědčených postupů
 • podpora klíčových evropských sítí neziskových organizací působících v oblasti boje proti diskriminaci, sociálnímu vyloučení či podpory rovnosti žen a mužů,
 • sběr statistických dat
 • podpora osvěty o politikách a právních předpisech EU v sociální oblasti a oblasti zaměstnanosti

Finanční rámec:
2007 – 2013

Rozpočet programu:628 800 000 EUR

Zásady pro předkládání projektů:
 
 • studie, analýzy, předávání znalostí a zkušeností, šíření informací a „dobré praxe“
 • žádné investiční aktivity
 • žádné aktivity, které lze realizovat v rámci strukturálních fondů
 • vždy je nutné národní spolufinancování – obvykle 20%
 • kromě žadatele minimálně 2 partneři ze 2 států EU nebo EHP (dle výzvy EK)

V čem může pomoci MPSV?
 • Konzultacemi – pomoc se zpracováním návrhu projektu, možnost nalezení projektových partnerů v zahraničí.
 • Poskytnutím až 100% výše požadovaného národního spolufinancování.
 • Na internetových stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/3452 je kromě odkazu na stránky s výzvami Evropské komise k předkládání projektů k dispozici „Příručka pro žadatele a konečné příjemce“, kde jsou uvedeny kontaktní osoby, a „Metodické postupy MPSV při implementaci projektů, spolufinancovaných z rozpočtu MPSV“, kde je uvedeno, jak postupovat v případě, že předkladatel projektu požaduje spolufinancování ze státního rozpočtu.

Kontaktní místo:

Jitka Zukalová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420-221921111
email: jitka.zukalova@mpsv.cz
 
Vlastimil Ouzký
Národní vzdělávací fond ČR
 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017