IDEA

IDEA je projekt zaměřený na rozvoj těchto nových přístupů k podpoře a posílení inovačního potenciálu zúčastněných regionů tím, že zajistí řádnou hospodářskou soutěž mezi regiony střední Evropy z hlediska ochrany vysokého potenciálu v oblasti lidských zdrojů.
To bude provedeno vypracováním společné nadregionální strategie na základě dobrých příkladů z praxe, které budou upraveny a testovány v pilotních akcích, které budou později prováděny ve všech zúčastněných regionech.

V ekonomikách Centrální Evropy, založených na znalostech, závisí ekonomický růst  na rychlosti a kvalitě inovačních procesů. Regionální hospodářský rozvoj v Evropě je stále omezen svým kvantitativním a kvalitativním potenciálem lidských zdrojů. Konkurence mezi regiony v Evropě se stala do značné míry také "demografickým závodem" o dobře vyškolené zaměstnance, kde  trpí převážně regiony ve střední Evropě odlivem kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců. Evropská sociální a hospodářská soudržnost v budoucnu, pokud jde o rozvoj znalostí, vyžaduje nové společné nadnárodní přístupy.

Partnery projektu IDEA jsou zástupci ze Spolkové republiky Německo, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Slovenska. Českou republiku zastupuje Okresní hospodářská komora Most.

                            Pro poslech zvukové nahrávky klikněte na logo IDEA.  

 

Zde naleznete odkaz na stránky projektu                                     a zde - odkaz na program Central Europe

              

   

 

 

Závěrečná konference mezinárodního projektu IDEA

Na sklonku června 2013 proběhla v italské Alessandrii závěrečná konference mezinárodního projektu IDEA, který je zaměřen na péči o talenty a ochraně proti „úniku mozků“ z regionů. Českou republiku v projektu reprezentovala OHK Most, která je jedním z 12 partnerů. Na konferenci vystoupil také ředitel OHK Most, Ing. Karel Bořecký s příspěvkem věnovaným udělování Dobrého listu komory absolventům škol, kteří dosáhli významného úspěchu ve svém oboru. Příspěvek se setkal s mimořádným zájmem účastníků konference a spolupráci k danému tématu nabídli např. zástupci Hospodářské komory Alessandria, Katolické univerzity Milano nebo Asociace malých a středních podniků z oblasti Monferrato. Manuál udělování Dobrého listu komory je jedním z produktů realizace projektu IDEA.

Zajímavá aplikace pro chytré telefony i internet ZDARMA
V rámci mezinárodního projektu v rámci programu IDEA CENTRAL EUROPE vznikla zajímavá webová aplikace, která propojuje regiony zúčastněné v projektu a chce zaujmout mladé lidi a motivovat je ke kreativním a inovativním úkolům v České republice, Německu, Slovinsku, na Slovensku, v Maďarsku, Itálii, Polsku a Rakousku. Aplikace je zdarma a zábavnou formou řeší 4 témata a 4 otázky. Aplikace je v angličtině, může sloužit i k procvičování jazyka.
1. Téma energie: Co je účinnější - vodní nebo větrná energie?
2. Téma mobility: Jak se může e-mobilita stát na zelenou mobilitou?
3. Téma zdraví: Postará se o vás váš dům, až zestárnete?
4. Téma bezpečnost: Genetické inženýrství - vyléčí naše nemoci?

     

 
Pro další informace o projektu a kontaktní informace se prosím podívejte na: www.idea-strategy.eu.

Věříme, že si aplikaci oblíbíte.
 

 

TOMU, KDO MÁ NÁPAD, SVÍTÍ OČI. Co ukázal premiérový Festival Česká inovace

Čeští podnikatelé, kteří svůj úspěch staví na inovacích a díky nim dobývají svět, se v nebývalé koncentraci sešli, aby předali své zkušenosti. Stalo se tak v rámci premiérového Festivalu Česká inovace, který se uskutečnil 22. února 2012 v Národní technické knihovně v Praze, jehož byla AMSP CŘ partnerem. Pro publikum, které tvořilo přes 300 zástupců firem, akademické sféry, studentů a jednotlivců, kteří správnou cestu k inovacím teprve hledají, byli ikonami. Respekt si skutečně zaslouží. Nejen proto, že byli sdílní. Jsou totiž šancí pro Českou republiku a její uvadající konkurenceschopnost. Energizující atmosféra, kterou sdíleli všichni účastníci Festivalu, vyslala dobrý signál.
Vzpoura manažerů, tak je někdy nazýván zrod platformy a stejnojmenné obecně prospěšně společnosti Česká inovace, která festival iniciovala. Sdružuje ty, kteří nejsou spokojeni se stavem a mírou inovací v české ekonomice. Generální ředitel společnosti 3M Česko David Vrba, který byl představen jako „velitel vzpoury“, zdůraznil, že propad České republiky v mezinárodním srovnání konkurenceschopnosti na příčky, kam by patřit neměla, je zaviněn především laxním přístupem k inovacím. „Inovace jsou propojováním zdánlivě nepropojitelného. Inovace jsou o tom dělat dobré věci dobře. Inovace jsou o svobodě, kdy každý může mluvit s každým a inspirovat se s každým. Festival Česká inovace by se proto rád stal jedním z prostředků, jak inovační potenciál této země probudit. Prostředím, kde se student může inspirovat matadorem a obráceně“, řekl David Vrba v úvodu festivalového programu.
Bezprecedentně ucelený balíček know-how
Festival nabídl bezprecedentně ucelený balíček konkrétních otevřených rad a know-how, jak nápady a projekty převést na obchodní příležitosti. Praktické zkušenosti významně dominovaly nad teorií. Jedinou výjimkou byl hlavní řečník Günther Herr, řídící partner WOIS Institutu, jedné z nejproslulejších škol inovačního řízení, který ve své prezentaci shrnul zákonitosti inovačního procesu. Podle něj jsou inovace nikdy nekončícím procesem: „Pokud lidé mohou formulovat nové otázky, pak je možné hledat nové odpovědi a řešení.“  Za základní zdroj inspirace pro inovace považuje přírodu. S tímto tvrzením souhlasí také zakladatel a spolumajitel firmy Linet Zbyněk Frolík., který tvrdí, že: „Evoluce není ničím jiným než úspěšnou inovací“.
Aplaus častokrát přerušil dopolední panelovou diskuzi. Není divu, všichni panelisté hovořili velmi zasvěceně, totiž o vlastních zkušenostech. Ale nešetřili také humorem a nadsázkou.
A jak tedy poznat tu správnou inovaci? Zkušení manažeři se shodují, že bez instinktu to nejde. Pavel Juříček, generální ředitel, Brano Group, setkání s tím správným inovativním nápadem dokonce přirovnal k setkání s krásnou ženou, o které jednoduše víme, že je ta pravá. Další důležitou podmínkou úspěchu je emoční inteligence, empatie a společenská obratnost v prosazování nápadů. Z hlediska firemní kultury je naprosto zásadní, aby kritika byla vnímána pozitivně. Podle Zbyňka Frolíka funguje také, když se ve firmě zakáže říkat, „to nejde“. Povolena je jen odpověď: „za jakých podmínek to jde“.
S mimořádně pozitivním ohlasem se setkaly i odpolední paralelní sekce. Ty se věnovaly tématům, které podle průzkumů České inovace inovátory nejvíce trápí: financování inovací, ochrana duševního vlastnictví, marketingová podpora inovací a propojení s novými obchodními příležitostmi a partnery.
Místo, kde nadšenec, student či zástupce malé firmy mohl mluvit s vrcholovým manažerem nadnárodní korporace
Celý průběh konference přesně odpovídal podtitulu „festival bez kravat“. K méně formální atmosféře přispělo místo konání, neformální oblečení i jednotliví prezentující, kteří při svých vstupech nešetřili vtipnými poznámkami i příběhy z praxe. Přítomní nováčci z řad inovátorů tak měli možnost nahlédnout do zákulisí již zavedených, ale i nevydařených projektů.
Jsme rádi, že definici o propojování nepropojitelného odpovídala i skladba publika Festivalu Česká inovace. Setkali se zde studenti, začínající i úspěšní podnikatelé, nadnárodní firmy, státní sféra. Pro úspěšnost České republiky je potřeba, aby všichni spolupracovali,“ míní David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko, hlavního partnera České inovace.
Možnost setkávání všech se všemi podporoval festival nejrůznějšími způsoby: organizací programu, seznamem účastníků, který měl každý ve své složce k dispozici, či příležitostí nechávat „vzkazy na zdi“. Původně jen jako okrajové zpestření nabídli organizátoři také možnost, nechat si kteréhokoliv hosta najít prostřednictvím speciálně určených hostesek. K překvapení všech pak takto zprostředkovaná setkání těch, kteří se předtím nikdy neviděli, probíhala čile po celý den.
Jednu vadu na kráse je však nutno přiznat. Jakkoliv bylo složení účastníků konference pestré, na první pohled počet přítomných mužů silně převažoval nad ženami.  Mezi přednášejícími a členy panelů pak zástupkyně něžného pohlaví chyběly úplně. Ženy-inovátorky by přitom mohly přinést zcela nový pohled. Do budoucna akce zamýšlí rovněž větší měrou oslovit i studenty, neboť právě pro ně představuje šanci, jak inovativní nápady dostat ze šuplíku na trh.
Zástupci korporací angažujících se v platformě Česká inovace v neformální diskusi také přiznali, jak cennou zkušeností pro ně byla příprava Festivalu, probíhající v podstatě jako start-up. Budoucnost ekonomiky je podle Davida Vrby o touze podnikat, o tom, aby studenti po vysoké škole raději snili o tom, jak realizovat své představy a zakládat firmy než jak se zaměstnat ve velkých korporacích. Tuto myšlenku doplnil ve svém vstupu i Zbyněk Frolík: „Správná vize musí být předmětem touhy, nikoliv jen volby.“
Jak Festival Česká inovace vnímali účastníci
Velmi pozitivní přijetí Festivalu potvrdila i písemná anketa – výzkum spokojenosti s programem a organizací, do nějž se zapojila plná třetina přítomných účastníků. Nejen známkové hodnocení (průměrná známka 1,84 udělená řečníkům v hlavním bloku a 1,66 udělená v průměru diskusním sekcím), ale především gejzír spontánních převážně pochvalných komentářů udělal organizátorům radost a nabil je energií do další práce.
Absolutní hvězdou festivalu byl Zbyněk Frolík (se známkou 1,15): „Výborný příklad, jak investovat nadšení“, „Vystoupení inspirativní emocemi, nasazením i myšlenkami“, „pan Frolík je charizmatická a energizující osobnost“.   
Velmi podnětná byla i panelová diskuse pod názvem „Inovace je příležitost pro Českou republiku a pro každého z vás“.  Účastníci nejvíce ocenili její „lidský styl a správně odlehčené a velmi srozumitelné podání“, „vtip a nadhled“ nebo „dobrý výběr různorodých zajímavých panelistů a způsob vedení diskuse ze strany moderátora“. Příjemným překvapením byla hlavně upřímnost a poctivost diskutujících, kteří se nezdráhali mluvit rovněž o svých podnikatelských neúspěších.  Ztotožnili se v tom, že i zkušený manažer se může splést. V takovém případě je však nejdůležitější chybu co nejdříve otevřeně přiznat.
Organizátory nejvíce potěšily spontánní komentáře desítek účastníků, které svědčí o jejich zaujetí, například „Mně jako studentovi to velmi otevřelo možnosti a rozhled“ nebo „Atmosféra akce se mi strašně líbila, neformální, přátelská, zábavná.“ Ještě více si cení kritických připomínek a návrhů na zlepšení do budoucna, mezi které patřily žádosti o to, aby bylo příště v odborném programu více času pro panelovou diskusi, aby bylo přizváno více žen – podnikatelek a více prostoru poskytnuto lidem, co teprve rozjíždějí vlastní společnosti. Rovněž přihlášeným projektům do soutěže Česká inovace roku je zapotřebí poskytnout příště více prostoru pro prezentace.
Je dobře, že shromážděné podněty dávají hodně prostoru pro zlepšení organizace i komunikace České inovace do budoucna, aby organizátoři mohli naplnit očekávání vyjádřená výrokem: „Jelikož se v ČR inovace zatím moc nepodporují, beru festival jako dobrý krok – jako příležitost pro zemi, která má velký inovační potenciál.“

Co také zaznělo
Inovaci podněcuje zvědavost – Frolík
I velcí a úspěšní dělali a dělají chyby. Od ostatních je odlišuje to, že se z chyb umějí poučit.- z panelové diskuze
Klíčová je rovnováha mezi tvořivostí a intuicí na jedné straně a systémem a rozumem na straně druhé. - z panelové diskuze
Když děláte něco jen pro peníze, budete průměrní – Havlíček
Poučili jsme se z chyb. Rozhodli jsme se zkrátit periodu vzájemného lhaní. – Hofman
Pro inovátory je nesmírně důležité „broušení zobáků“ – povinnost pravidelně vymýšlet nějakou „blbost“ do šuplíku. … Mozek je totiž sval, který se musí dlouhodobě namáhat, než vydá nějaký výkon, než z toho něco je. Co je dobré, nerodí se snadno.  – Juříček
Je důležité, aby i vzdělání bylo kreativnější. Univerzity nás učí myslet hlavně logicky. Pokud nová myšlenka nemá logickou oporu podloženou dostupnou zkušeností, myslíme si, že to nejde. Logika je mentální bariéra v naší hlavě. – Herr
Inovativní vize musím formulovat na maximálně abstraktní úrovni. Pak se vyhnu omezením současných běžně používaných řešení. – Herr
Jak rozpohybovat tým k inovacím? Nadchnout je pro záměr, zkrátit čas na týdny a omezit finance. Jakmile má někdo velký budget, plánuje hlavně, jak jej utratí, ale není kreativní. – Frolík
Důležitá je připravenost na každodenní změnu. Včerejší výborný nápad už dnes může být úplně blbý. – Frolík
V minulosti rozhodovaly o úspěchu peníze. Dnes jsou to nápady a znalostní kapitál. Kdo jimi disponuje, tomu banky rády půjčí. – Frolík
Pro schopnost inovovat je zásadní multidisciplinarita. Když někdo rozumí jen jedné disciplíně (třeba technologii), nemůže být dobrým inovátorem. - Juříček
Vyhlášení výsledků soutěže Česká inovace 2011
Festival byl zakončen slavnostním vyhlášením výsledků soutěže Česká inovace 2011 Nelehkou úlohu měli v uplynulých týdnech porotci, jejichž úkolem bylo vybrat z 79 přihlášených projektů vítěze v šesti kategoriích.
O hlavní ceně soutěže Česká inovace 2011 pak rozhodli sami účastníci Festivalu. Na závěr na místě pomocí hlasování určili, kterému z výherců šesti kategorií připadne absolutní prvenství. Hlavní cenu si odnesl vítěz kategorie Cena Technologické agentury ČR, projekt Technické školky, který vznikl jako projekt spolupráce mezi Vysokým učením technickým v Brně a pěti subjekty z neziskového a podnikového sektoru.
Portfolio kategorií Soutěže Česká inovace zahrnuje nápady jednotlivců, studentů i akademických týmů, nadějné inovace živnostníků a začínajících podniků, inovační hvězdy mezi malými a středními firmami i velké inovativní podniky a korporace. V rámci propojování aktivit v oblasti inovací se k Soutěži Česká inovace v tomto roce připojily také soutěže Nejlepší spolupráce roku a Cena Technologické agentury ČR organizované Americkou obchodní komorou v ČR, Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Technologickou agenturou ČR. Cílem těchto iniciativ je zviditelnit úspěšné příklady spolupráce vysokých škol a výzkumných organizací s aplikační sférou a motivovat je tak k zintenzivnění vzájemné spolupráce a realizaci společných projektů v oblasti výzkumu a vývoje a zároveň touto cestou zpopularizovat studium technických oborů.
Základní parametry soutěže Česká inovace
Kategorie
INOVATIVNÍ NÁPAD (jednotlivci, studenti)
NADĚJNÁ INOVACE (začínající firmy, start-ups)
INOVAČNÍ HVĚZDA (malé a střední firmy)
INOVATIVNÍ FIRMA (firmy nad 250 zaměstnanců)
NEJLEPŠÍ SPOLUPRÁCE ROKU a CENA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR (spolupráce vysokých škol, výzkumných organizací a firem)
Poslední dvě jmenované kategorie byly vyhlášeny již podruhé. Vyhlašuje je Americká obchodní komora v ČR, Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Technologická agentura ČR. Po vzniku České inovace byly všechny kategorie sdruženy pod jednou hlavičkou.
Soutěže Nejlepší spolupráce roku a Cena Technologické agentury mají v rámci platformy Česká inovace vlastní administrativní proces a proces hodnocení projektů včetně složení poroty, které zajišťují výše zmíněné subjekty (více na www.spolupraceroku.cz).
Soutěžní inovace rozčleňuje do jednotlivých kategorií podle předem stanovených kritérií organizátor soutěže. Posuzování projektů je dvoukolové. Pro každou kategorii je sestavena tzv. odborná porota, která podrobně hodnotí jednotlivé projekty s použitím zpracované hodnotící metodiky. Projekty se hodnotí ve třech hlavních aspektech: míra inovativnosti /rozsah změny dosažené inovaci a její udržitelnost/, kreativita a podnikatelsky duch. Každý projekt bodově hodnotí tři na sobě nezávislí porotci. Z tohoto posouzení vzejdou finalisté jednotlivých kategorií. Vítěze jednotlivých kategorií vybírá pak pětičlenná hlavní porota. Její verdikt je konsenzem na základě diskuze.
Členové hlavní poroty Česká inovace 2011
Vladimír Mařík, předseda poroty, vedoucí katedry kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT
Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj
Martin Kasa, zakladatel portálu kasa.cz
Aleš Michl, finanční analytik, Raiffesen Bank
Jan Záluský, redaktor, HN
Členové poroty pro soutěže Nejlepší spolupráce roku a Cena Technologické agentury ČR
Martin Bunček, Technologická agentura ČR
Jaroslav Doležal, Honeywell, spol. s r.o.
Jan Fara, Hewlett-Packard s.r.o.
Vít Kavan, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jiří Krechl, CzechInvest
Petr Maršík, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vladimír Mařík, Certicon a.s.
Eduard Muřický, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Josef Pospíšil, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jan Slovák, Grantová agentura ČR
Jan Všianský, investiční skupina 42Angels.com
Projekty v rámci soutěže Cena Technologické agentury ČR dle vlastních kritérií odborně posuzuje Předsednictvo Technologické agentury ČR.
Přehled finálových projektů a vítězů pole jednotlivých kategorií je uveden v příloze níže.
Fakta o festivalu
- Kdy: 22. 2. 2012
- Kde: Národní technická knihovna v Praze
- Kdo: přes 350 inovátorů, manažerů z nadnárodních korporací, nezávislých podnikatelů i studentů, učitelů a vědců z univerzit
- Zájemci, na které nezbyla místa v sálech, měli možnost sledovat přenos v prostorách NTK nebo prostřednictvím Twitteru komunikovat s účastníky elektronicky
- Projekt vznikl ve spolupráci Česká inovace, o.p.s. a společnosti Blue Events za podpory řady institucí a firem, které svou laskavou podporou realizaci umožnily
- Další ročník Festivalu se uskuteční 27.2.2013 v Praze
Fakta o České inovaci o.p.s.
- Iniciativa úspěšných manažerů a mezinárodně etablovaných firem. Jejich zázemí a know-how vytvářejí jedinečný soubor zkušeností, kterými podporují realizaci zajímavých nápadů kohokoli v České republice. Česká inovace rozvíjí svými projekty dobrou inovátorskou tradici a podporuje konkurenceschopnost České republiky.
 

 

CzechInvest vyhlásil výzvu pro technologické firmy 

Západní nebo východní pobřeží USA, Singapur, Izrael a Švýcarsko – to jsou destinace, které se díky agentuře CzechInvest a ministerstvu průmyslu a obchodu nově otevírají malým a středním technologickým firmám z České republiky. „Přihlásit se mohou do čtvrtka 27. října, odcestovat do zvolené destinace od 1. ledna 2012. Projekt CzechAccelerator 2011 až 2014 je financován z programu Poradenství, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace,“ sdělila Euro.cz mluvčí CzechInvestu Štěpánka Filipová.

„CzechAccelerator pomáhá nadějným, inovativním českým firmám, které chtějí najít zahraničního partnera pro své podnikání – ať už přímo jako investora, nebo jako technologického partnera,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

„Účast v projektu je vhodná především pro firmy, které podnikají v oboru informačních a telekomunikačních technologií nebo v přírodovědných oborech, jako jsou třeba biotechnologie, čisté technologie nebo nanotechnologie. Po úspěchu pilotní části projektu v Silicon Valley teď díky financím z EU můžeme mladým inovačním firmám nabídnout výběr hned z pěti lokalit,“ upřesňuje ředitel sekce EU, výzkumu a vývoje MPO Petr Očko.

„Úspěšní žadatelé o účast v CzechAcceleratoru získají především bezplatný pronájem kancelářských prostor a služeb, který jim usnadní přístup k potenciálním strategickým partnerům a špičkovým poradcům. Budou mít také možnost účastnit se pravidelných networkingových akcí s investory a dalšími lidmi, kteří jim mohou pomoci s rozvojem podnikání,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Hlavní podmínkou účasti v CzechAcceleratoru je inovativní produkt, se kterým má firma šanci uspět na globálním trhu. Rozhodujícím kritériem pro výběr účastníků bude potenciál, technická vyspělost a atraktivita produktu. Odborná komise bude hodnotit i kvalitu manažerského vedení firmy a podnikatelský plán. Zájemce o účast si může sám zvolit destinaci, ve které by chtěl působit.

Jednotlivé destinace se zaměřují na různé obory:
USA – západní pobřeží: Zde najdou uplatnění především firmy se zaměřením na IT, life sciences a nanotechnologie. CzechAccelerator se nachází v Silicon Valley, kde je největší světová koncentrace venture kapitálových fondů a know-how v oblasti IT. Svá sídla nebo klíčová vývojová centra mají v této oblasti i nejvýznamnější IT firmy světa jako Google, Sun Microsystems, Oracle nebo Microsoft.

USA – východní pobřeží: Tato oblast je vhodná zejména pro firmy specializované na biotechnologie, life sciences, zdravotnickou techniku a čisté technologie. V Bostonu mají tradici především biotechnologie. České firmy zde mohou využít odborné know-how a rozsáhlou síť potenciálních partnerů.

Singapur: CzechAccelerator v této oblasti bude především pro firmy z oblastí ICT, biotechnologií a life sciences. Výhodou Singapuru je, že tam působí řada fondů rizikového kapitálu.

Izrael: Uplatnění zde najdou především firmy se zaměřením na ICT, biotechnologie, life sciences a čisté technologie.

Švýcarsko: Pobyt v této zemi by měl pomoci firmám z oblastí biotechnologií, life sciences, čistých technologií a přesného strojírenství.Do českých inovací poplyne 3,5 miliardy
České firmy mohou získat na své inovace až 3,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo čtvrtou výzvu programu Inovace – Inovační projekt. O peníze, které firmám pomohou vyrábět a zavádět na trh výsledky originálního výzkumu a vývoje, budou moci podnikatelé agenturu CzechInvest požádat od listopadu. „Až 50 milionů korun a v některých regionech dokonce 100 milionů korun mohou podnikatelé získat na nákup strojů, zařízení, hardwaru, softwaru, ale i nehmotný majetek, jako jsou například práva k užívání duševního vlastnictví,“ uvedl ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO Petr Očko.

Projekty musí podle generálního ředitele agentury CzechInvest Miroslava Křížka využívat výsledky výzkumu a vývoje, podporu tedy nezískají projekty prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojové aktivity. „Agentura CzechInvest v rámci čtvrté výzvy programu Inovace – Inovační projekt přijala 597 registračních žádostí o dotaci. Od vyhlášení první výzvy si žadatelé rozdělili více než 2,6 miliardy korun,“ uvedl.

Vedle přímých dotací ať už z evropských, nebo z národních zdrojů se snaží inovace úřad podporovat podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka vytvořením kvalitního podnikatelského prostředí, ve kterém budou vyrůstat vysoce konkurenceschopné firmy. „Přispět by k tomu mělo zejména uskutečnění více než čtyřiceti provázaných projektů zakotvených v námi připravené strategii mezinárodní konkurenceschopnosti,“ konstatoval Kocourek.

Projekt je součástí operačního programu Podnikání a inovace, v jehož rámci Česká republika poskytuje finanční podporu hlavně malým a středním firmám. Většinu peněz dostávají z Evropské unie, asi 15 procent jde ze státního rozpočtu. Do roku 2013 má OPPI českým podnikatelům rozdělit zhruba 90 miliard korun.

 

 

Setkání partnerů v košicích 6.-8.4.2011
První setkání, které bylo spojeno s veřejnými prezentacemi projektu, jeho partnerů a dosavadních výstupů.
Velmi zajímavé byly diskuze o zkušenostech a o rozdílech mezi jednotlivými partnery.
 
Polský partner představil program , který řeší získání dětí k pochopení vědy.  V Lodži organizují speciální týden nazvaný
"Festival of Engeneering". Zapojeny jsou lokální univerzity, na kterých mají děti příležitost vyzkoušet si reálnou vědu v praxi.
 
Rakouský partner hovořil o aktivitách, které by napomohly identifikovat talentované děti již v mateřských školkách.
Na tento projekt by uvítal dalšího partnera. Nemáte zájem?
 
 

 

Setkání partnerů projektu v Leoben, Rakousko 3.-4.2.2011
Velmi zajímavé setkání se uskutečnilo ve městě Leoben, kde je 95% průmyslu navázáno na těžbu dřeva. Aby byla podnikatelská činnost diverzifikována, byla ve městě založena univerzita zabývající se vývojem a výzkumem plastů, na které studují studenti z celého světa.
 
Zajímavé zkušenosti partnerů projektu:
- v Chemnitz byla vytvořena diskuzní skupina personalistů, kteří si vyměňují zkušenosti s využíváním nástrojů na získání a udržení
  zaměstnanců s potenciálem
- rovněž v Chemnitz vznikla aliance 10 firem,které pracují se studenty IT, snaží se poznat jejich zájmy a potřeby a následně jim nabídnout odpovídající zaměstnání
- Maďarsko - výměna pracovníků za pracovníky stejné profese a stejného vzdělání ze zahraničí- na 6 měsíců
- Německo - den otevřených dveří do továren - vždy v květnu - ve všech firmách, které jsou do projektu zapojeny

 

 

Úvodní konference v Chemnitz k projektu IDEA

Dne 4. 5. 2010 byla v zahájena úvodní konference v Chemnitz k projektu IDEA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá aplikace pro chytré telefony i internet ZDARMA
v rámci mezinárodního projektu v rámci programu IDEA CENTRAL EUROPE vznikla zajímavá webová aplikace, která propojuje regiony zúčastněné v projektu a chce zaujmout mladé lidi a motivovat je ke kreativním a inovativním úkolům v České republice, Německu, Slovinsku, na Slovensku, v Maďarsku, Itálii, Polsku a Rakousku. Aplikace je zdarma a zábavnou formou řeší 4 témata a 4 otázky. Aplikace je v angličtině, může sloužit i k procvičování jazyka.
1. Téma energie: Co je účinnější - vodní nebo větrná energie?
2. Téma mobility: Jak se může e-mobilita stát na zelenou mobilitou?
3.Téma zdraví: Postará se o vás váš dům, až zestárnete?
4. Téma bezpečnost: Genetické inženýrství - vyléčí naše nemoci?

 

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017