Statut odborné sekce

Při OHK Most působí v současné době 16 odborných sekcí, z toho 2 sekce podnikatelů obce (města). Seznam jednotlivých sekcí včetně jejich členů, zakládací listiny a statuty naleznete v levém sloupci. 

II. 5.                                    

                                      STATUT ODBORNÉ SEKCE OHK MOST

 

1)   Definice

Odborná sekce OHK Most, dále “Odborná sekce” je zájmovým sdružením zejména členů OHK, jehož posláním je podpora podnikání firem, které mají obdobný předmět podnikání nebo firem, které řeší obdobné problémy při svém podnikání. Vrcholným orgánem Odborné sekce je její valná hromada.

                                        

2)   Podmínky založení

- Odbornou sekci může založit minimálně 5 členů OHK Most. 

- Podmínkou založení je zakládací listina, která musí obsahovat:

1.        seznam členů a jejich statutárních zástupců,

2.        společný zájem,

3.        jméno jednatele, jeho zástupce, případně dalších členů grémia Odborné sekce, kteří mohou Odbornou sekci reprezentovat ve vztahu k OHK Most, k ostatním podnikatelským subjektům   a státní správě.  

- Zakládací listina musí být předložena prostřednictvím úřadu OHK Most představenstvu OHK, které určí jednoho ze svých členů garantem Odborné sekce pro vzájemnou spolupráci.

- Grémium Odborné sekce a garant zpracují pro svoji činnost soubor pravidel, které nesmí být v rozporu se stanovami OHK Most   a zákony ČR platnými pro činnost hospodářských komor.

- Odborná sekce je založena rozhodnutím představenstva OHK  a nemůže být samostatnou právnickou osobou.

 

3)   Členství v Odborné sekci

- Členem Odborné sekce se může na vlastní žádost stát kterýkoliv člen OHK, případně jiné oficiální struktury HK ČR, která působí v regionu.

- Členem Odborné sekce se může na omezenou dobu 3 měsíců stát i nečlen OHK Most, za předpokladu úhrady 25 % aktuálního členského poplatku OHK Most, případně poplatku za využívání služeb úřadu OHK.

- Rozhodnutí o přijetí a vyloučení člena je vždy v kompetenci valné hromady.

- Vznik Odborné sekce a členství v ní je rozhodnutím jakéhokoliv orgánu OHK nevynutitelné.

- členem Odborné sekce může být „Uznávaný člen“. Pod pojmem uznávaný člen se rozumí nepodnikající osoba znalá oboru činnosti odborné sekce. (viz statut uznávaného člena).

 

4)   Hospodaření Odborné sekce

- Odborná sekce může být formálním příjemcem hmotných i nehmotných darů, příspěvků, dotací apod. ovšem v rámci majetku a účetnictví OHK.

- Hospodaření s těmito prostředky bude zahrnuto do rozpočtu OHK Most s tím, že budou využívány pro činnost Odborné sekce.

- Odborná sekce může stanovit nad rámec členských poplatků své vlastní členské příspěvky.

- Akce Odborné sekce mohou být dotovány z  rozpočtu OHK Most, pokud budou předem odsouhlaseny v pracovním pořádku.

 

5) Práva Odborné sekce

 - Odborná sekce může vystupovat navenek samostatně, ale nesmí svá stanoviska prezentovat jménem OHK Most bez souhlasu úřadu a představenstva. 

- Odborná sekce může požadovat účast kteréhokoliv člena představenstva a dozorčí rady na svém zasedání.

- Jednatel Odborné sekce se může zúčastňovat jednání představenstva s hlasem poradním a může předkládat k hlasování Odbornou sekcí odsouhlasené návrhy mimo schválený program zasedání představenstva.

- Odborná sekce může využívat služeb úřadu OHK.

- Odborná sekce může předkládat návrhy do programu na Shromáždění delegátů OHK Most.

 

6)  Povinnosti Odborné sekce

- Odborná sekce je povinna řídit svoji činnost v souladu se zákonnými a podzákonnými normami Hospodářské komory ČR.

- Odborná sekce je vázána smlouvami a dohodami, které OHK v rámci okruhu své působnosti uzavřela.

- Odborná sekce je povinna podrobit se kontrolní činnosti představenstva a dozorčí rady ve všech oblastech činnosti a respektovat případná nápravná opatření.

- Představitelé Odborné sekce uzavřou s OHK “Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů”.

 

7)  Jednání Odborné sekce

Jednání Odborné sekce se řídí Jednacím řádem OHK, který se doplňuje pro Odborné sekce takto: Zasedání OS se koná dle schváleného ročního plánu nebo operativně a je svoláno vždy pozvánkou se 14ti denním předstihem. Takto řádně svolané jednání Odborné sekce je usnášeníschopné pokud je přítomen jednatel Odborné sekce nebo jeho zástupce a minimálně další dva řádní členové Odborné sekce. V tom případě se však nesmí měnit program jednání uvedený v pozvánce (program lze změnit při účasti nadpoloviční většiny členů OS).

 

8) Zánik Odborné sekce

 - Odborná sekce může zaniknout rozhodnutím valné hromady.

- Odborná sekce zaniká na základě pasivity.

- Odborná sekce může být zrušena rozhodnutím představenstva OHK.- Odborná sekce OHK Most může být po dohodě sloučena s jinou Odbornou sekcí OHK Most

 

 

 

 

 

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem