Volební řád

Související soubory

Volební řád
Adobe AcrobatPDF | 260,26 kBuložit

Příloha č. II.3.

 

Volební řád (dále jen VŘ) Okresní hospodářské komory Most (dále jen OHK)

 

§ 1

Základní ustanovení

 

Tento volební řád upravuje podmínky voleb do všech orgánů OHK a zástupců na sněmy Hospodářské komory České republiky (HK ČR).

Volby se konají na území České republiky na základě rovného volebního práva tajným hlasováním, pokud není zákonem, Základními dokumenty OHK Most nebo Shromážděním delegátů OHK Most (dále jen SD) stanoveno jinak.

 

§ 2

Zahájení a řízení voleb

 

Volby na SD zahajuje předsedající a předává řízení voleb předsedovi Volební komise OHK Most (dále VK). Volby delegátů SD zahajuje na základě usnesení představenstva zvláštním protokolem předseda OHK.

 

§ 3

Volební právo

 

(1) Právo volit delegáty do shromáždění delegátů má každý člen Hospodářské komory ČR (dále jen HK ČR), který je u OHK registrován (v kmenovém členství) nebo evidován (v nekmenovém členství) ke dni rozeslání pozvánky na volební shromáždění členů pro volby delegátů SD. Právo být zvolen zástupcem na sněm HK ČR mají jen kmenoví členové OHK.

 

(2) Členem OHK pro účely tohoto VŘ se rozumí člen HK ČR, který je u OHK registrován v kmenovém členství nebo evidován v nekmenovém členství – (dále člen OHK).

 

(3) Za právnické osoby má právo volit fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo členem jejího statutárního orgánu.

 

(4) Fyzická osoba volí osobně.

 

(5) Právo volit nemají osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla omezena.

 

(6) Volebního aktu volby delegátů pro SD má právo se zúčastnit každý člen OHK.

 

(7) Volebního aktu orgánů OHK v kompetenci SD má právo zúčastnit se každý delegát SD.

 

(8) Hlasovací lístky pro tajné volby budou předány před volebním aktem delegátům na SD.

 

(9) Vyhotovení hlasovacích lístků zabezpečuje úřad OHK Most (dále jen úřad).

 

(10) Volba předsedy OHK se provádí tajným hlasováním, ostatní volby se provádí veřejným hlasováním, pokud SD svým rozhodnutím nestanoví pro další konkrétní volby tajné hlasování.

 

§ 4

Podmínky pro výkon funkce v orgánu OHK

 

(1)   Do orgánů OHK může být zvolen každý člen OHK, který má právo volit podle tohoto volebního řádu, a který v den voleb dosáhl věku 21 let. Pro předsedu OHK, místopředsedy, ostatní členy představenstva a dozorčí rady platí, že musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro členy statutárních orgánů právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, musí stvrdit svým podpisem čestné prohlášení a uzavřít s OHK smlouvu
o úpravě vztahů.

(2) Úřad je povinen trvale sledovat, zda členové orgánů OHK splňují podmínky pro členství v nich a v orgánech HK ČR.

 

 

 

 

§ 5

Funkční období

 

(1)    Funkční období členů orgánů OHK je tříleté. Funkční období členů orgánů OHK, kteří byli kooptováni, nebo zvoleni mezi jednáními SD OHK, stejně jako řádné funkční období ostatních členů orgánů OHK, včetně předsedy končí řádným zvolením nových orgánů na SD OHK, které musí být uskutečněno před uplynutím délky funkčního období orgánů jako celku. V mimořádném případě, kdy se v původním termínu řádné SD neuskutečnilo a skončilo funkční období orgánů, je stávající představenstvo oprávněno svolat náhradní SD.

 

 

§ 6

Členství v orgánech OHK

 

(1) Členství v orgánech OHK je nezastupitelné (§ 7, odst. 5, zákona č. 301/1992 Sb.).

 

(2) Pokud členu orgánu zanikne členství v komoře tím, že mu členství zanikne jako fyzické osobě nebo že členství zanikne právnické osobě, kterou zastupuje, zaniká mu současně členství v orgánu, do něhož byl zvolen.

 

(3) Členství v orgánu OHK dále zaniká odvoláním, nebo odstoupením z funkce člena orgánu nebo jeho úmrtím.

 

 (4) Člen orgánu OHK může z funkce odstoupit. Je však povinen písemně oznámit své rozhodnutí orgánu OHK, jehož je členem. Výkon jeho funkce končí projednáním na nejbližším jednání orgánu, který musí nebo mohl toto projednat.

 

(5) Příslušný orgán OHK (mimo SD) může v mezidobí SD svým usnesením kooptovat zastupující členy do 20 % celkového počtu svých členů zaokrouhleno směrem nahoru. Zastupující člen orgánu OHK má práva a povinnosti řádného člena tohoto orgánu a musí být potvrzen jako řádný člen nejbližším zasedáním toho orgánu, který má právo volit a odvolávat členy příslušného orgánu OHK.

§ 7

Volby delegátů do shromáždění delegátů OHK Most (dále delegátů SD)

 

 

(1) Delegáti SD jsou voleni členy OHK a to v počtu a způsobem, který stanoví statut okresní komory.

 

(2)  Volba delegátů SD se koná na základě ustanovení § 8, odst. 1, zákona č. 301/1992 Sb..

 

(3) Přípravu a organizaci voleb dle ustanovení tohoto volebního řádu zajišťuje úřad OHK a zodpovídá ředitel úřadu OHK. Kontrolu, průběh a vyhodnocení provádí dozorčí rada OHK a zodpovídá předseda dozorčí rady OHK.

 

(4) Termín voleb stanoví svým usnesením představenstvo OHK tak, že volby se zpravidla konají vždy od pondělí do pátku ve stanoveném termínu jednoho týdne, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

 

(5) Kandidátní listinu sestavuje úřad OHK takto:

       a) celkový počet delegátů SD se stanoví jako 20% ze stavu členů OHK, zaokrouhleno směrem nahoru k rozhodnému datu, kterým je stav členů vykázaný pro evidenci HK ČR k 31. 12. předcházejícího roku voleb,

       b) z tohoto počtu se vypočítá stejným způsobem 20% náhradníků,

       c) z celkového počtu se odečte počet členů představenstva OHK, kteří jsou tímto ustanovením VŘ navrženými delegáty přímo a uvedou se na prvních místech kandidátní listiny,

       d) každá odborná sekce (dále jen OS) může navrhnout ze svých řad jednoho kandidáta delegáta SD a jednoho náhradníka, kteří se uvedou na dalších místech kandidátní listiny,

      e) ostatní kandidáty a náhradníky do stanoveného počtu navrhne představenstvo zejména ze členů OHK, kteří nejsou zařazeni v OS při respektování případných přímých návrhů od členů a uvedou se na závěr kandidátní listiny. Pokud počet navržených kandidátů přesáhne počet volitelných míst je rozhodným údajem pro zařazení na kandidátní listinu délka členství v HK ČR u OHK.

       f) po zkontrolování správnosti sestavení kandidátní listiny dozorčí radou, úřad vystaví oficiální kandidátní listinu a tuto neprodleně zveřejní a to minimálně týden před datem zahájení voleb.

 

(6)  K účasti k volebního aktu vyzve úřad OHK všechny členy OHK písemnou pozvánkou, kde bude uvedeno:

       a) termín voleb (datum a hodiny přístupu) a umístění volební schránky,

       b) kontaktní pracovník úřadu pro administraci voleb,

       c) kandidátní listina v příloze

 

(7) Hlasování provede člen OHK po ověření totožnosti osobně odevzdáním vyplněného a podepsaného hlasovacího listu, který si vyzvedne osobně nebo vytiskne sám z www stránek OHK. Ve výjimečných případech hlasování provede písemně s úředně ověřeným podpisem na kandidátní listině.

 

(8) Člen  OHK má právo:

       a) být prokazatelně obeslán a účastnit se voleb,

       b) doplnit na hlasovací lístek svého kandidáta, ale pak musí škrtnout jiného, uvedeného na lístku,

       c) škrtnout kteréhokoliv kandidáta.

 

(9) Delegátem SD se stane člen, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů účastníků voleb. V případě rovnosti hlasů se delegátem stane ten, jehož délka členství v HK ČR je delší.

 

(10) Volby jsou platné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů OHK a po ověření závěrečného protokolu předsedou DR a jeho schválením předsedou OHK.

 

(11) Výsledky voleb zveřejní úřad OHK na svých webových stránkách.

 

§ 8

Volby orgánů okresní komory

 

(1) SD volí:

a) předsedu, místopředsedy a ostatní členy představenstva,

b) dozorčí radu,

c) smírčí komisi.

 

(2) Představenstvo okresní komory tvoří předseda, místopředsedové a další členové představenstva v počtu stanoveném statutem OHK. Předseda OHK  a ostatní členové orgánů OHK  jsou voleni samostatně.

 

(3) Dozorčí rada je volena v počtu stanoveném statutem OHK. Dozorčí rada volí svého předsedu na jednání dozorčí rady.

 

 

§ 9

Volba předsedy OHK

 

(1) Kandidáti na předsedu mohou být navrhováni jen z řad kmenových členů OHK.

 

(2) Kandidáty na předsedu OHK mohou navrhovat delegáti SD po vyhlášení začátku voleb předsedy OHK.

 

(3) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu ústně nebo musí být předložen jeho písemný, úředně ověřený souhlas s kandidaturou. Zároveň musí VK předložit doklady dle §14 tohoto VŘ.

 

(4) Kandidát má při vyjádření souhlasu 3 minuty na to, aby se představil.

 

(5) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přijímání kandidátů.

 

(6) Kandidáti se napíšou na tabuli v abecedním pořadí.

 

(7) Po výzvě k hlasování napíše každý delegát přítomný na shromáždění delegátů OHK (tj. s právem hlasovat) na rozdaný hlasovací lístek jedno jméno spolu s pořadovým číslem kandidáta tak, jak je napsáno na tabuli a vhodí lístek do hlasovací urny. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné.

 

(8) Po ukončení voleb volební komise sečte hlasy jednotlivých kandidátů a kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů, je zvolen předsedou OHK. Je-li více kandidátů s nejvyšším stejným počtem hlasů, kteří nezískali nadpoloviční většinu hlasů, postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do dalšího kola, kde se volí způsobem podle odst. 6 – 8.

 

 

(9) Je-li po druhém kole jediný kandidát s nejvyšším počtem hlasů, a na druhém místě kandidát s druhým největším počtem hlasů, resp. kandidáti s druhou největší rovností hlasů, kteří však nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů, postupují tito kandidáti do třetího kola. V třetím kole se volí způsobem podle odst. 6 a zvolen je kandidát s větším počtem hlasů.

§ 10

Volba místopředsedů představenstva OHK

 

(1) Počet místopředsedů OHK stanoví statut OHK. Kandidáti na místopředsedy mohou být navrhováni jen z řad kmenových členů  OHK.

 

(2) Kandidáty mohou navrhovat volební komisi delegáti SD po vyhlášení začátku voleb místopředsedů představenstva OHK.

 

(3) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidáti bezprostředně po návrhu ústně nebo musí být předložen jeho písemný, úředně ověřený souhlas s kandidaturou. Zároveň musí VK předložit doklady dle §14 tohoto VŘ.

 

(4) Kandidáti se napíšou na tabuli tak, jak byli navrženi, nebo v abecedním pořadí a jednotlivě se představí.

 

(5) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda VK přijímání kandidátů.

 

(6) VK provede veřejné hlasování o navržených kandidátech jednotlivě.

 

(7) Po ukončení voleb volební komise sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty a stanoví pořadí dle získaných hlasů. Kandidáti, kteří zaujmou v pořadí místa do počtu volených míst a získali nadpoloviční většinu hlasů, jsou zvoleni místopředsedy OHK. Je-li více kandidátů se stejným počtem hlasů v oblasti počtu volitelných míst, nebo kteří nedosáhli nadpoloviční většiny do počtu volitelných míst, nebo nedosáhne-li potřebný počet kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, postupují tito kandidáti do druhého kola, ve kterém se místopředsedy do počtu volitelných míst stávají ti, kteří získají větší počet hlasů.

 

(8) Není-li ani ve druhém kole rozhodnuto, kandidát nezískal žádný hlas nebo kandidáti nejsou zvoleni, volby do neobsazených volitelných míst se musí zopakovat na dalším SD.

 

§ 11

Volba dalších členů představenstva OHK

 

(1) Delegáti volí další členy představenstva do počtu stanoveného statutem OHK.

 

(2) Kandidáty mohou delegáti navrhovat z kmenových členů OHK.

 

(3) Souhlas s kandidaturou vyjádří kandidát bezprostředně po návrhu nebo musí být předložen písemný úředně ověřený souhlas kandidáta s kandidaturou. Zároveň musí VK předložit doklady dle §14 tohoto VŘ.

 

(4) Není-li navrhován další kandidát, uzavře předseda volební komise přihlašování kandidátů.

 

(5) Kandidáti se volí jednotlivě a veřejně.

 

(6) Pro zvolení do představenstva rozhoduje absolutní počet získaných hlasů, tzn., že se stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu a zaujmou v pořadí místa do počtu volných míst členů orgánů OHK, jsou zvoleni. Je-li více kandidátů se stejným počtem hlasů v oblasti počtu volitelných míst, nebo kteří nedosáhli nadpoloviční většiny do počtu volitelných míst, nebo nedosáhne-li potřebný počet kandidátů nadpoloviční většiny hlasů, postupují tito kandidáti do dalšího kola, ve kterém se členy představenstva do počtu volitelných míst stávají ti, kteří získají větší počet hlasů.

 

§ 12

Volba dozorčí rady OHK

 

(1) Členové dozorčí rady jsou voleni z řad kmenových členů OHK jednotlivě.

 

(2) Hlasování je veřejné a postupuje se dle ustanovení upravujících volbu dalších členů představenstva okresní komory (viz. § 11).

 

§ 13

Volba smírčí komise OHK (dále SK)

 

(1) Je li Statutem OHK zřízena SK, pak členové SK jsou voleni z řad kmenových i nekmenových členů OHK.

 

(2) SK se volí v počtu členů stanoveném Statutem OHK.

 

(3) Volby členů smírčí komise probíhají podle ustanovení upravujících volby dalších členů představenstva OHK
(viz. § 11). Členové SK nepředkládají doklady dle § 14 tohoto VŘ.

 

§ 14

Organizace voleb

 

(1)    Konání voleb musí být oznámeno členům OHK v písemné pozvánce na volby delegátů pro SD a delegátům SD OHK  a v písemné pozvánce na SD, kterou představenstvo zašle delegátům a pro možnost uplatňování návrhů prostřednictvím delegátů SD i všem ostatním členům OHK tak, aby ji obdrželi alespoň 14 dnů předem. Současně vyzve k navrhování kandidátů.  Kandidáty kromě návrhů na předsedu a místopředsedy mohou být pouze kmenoví a evidovaní členové  OHK. Každý kandidát musí před volebním aktem předat VK vlastnoručně podepsané prohlášení, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky jeho volitelnosti včetně ostatních dokumentů dle tohoto VŘ pro jednotlivé funkce. Pro organizaci voleb zástupců OHK na sněmy HK ČR platí přiměřeně ustanovení § 7 a 8 Volebního řádu HK ČR.

 

(2) V případě veřejného hlasování se hlasuje o každém kandidátu do orgánů OHK samostatně, veřejné hlasování řídí předseda VK.

 

 (3) V případě tajné volby je předseda VK povinen zkontrolovat před zahájením volby za přítomnosti dalších členů komise volební schránku a zapečetit ji. Dále zkontroluje vybavení volební místnosti, ověří, zda je připraven seznam delegátů podle prezenční listiny a dostatečný počet hlasovacích lístků. Po provedení kontroly prohlásí předseda volební komise se souhlasem komise volby za zahájené. Jako první hlasují předseda a ostatní členové komise.

 

(4) Při tajné volbě v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků delegát SD napíše na hlasovacím lístku jména

a příjmení kandidátů z kandidátní listiny, pro něž hlasuje. Tento hlasovací lístek vhodí před volební komisí do volební schránky.

 

(5) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby byla zaručena tajnost hlasování.

 

(6) Po ukončení hlasování dá předseda za přítomnosti ostatních členů VK otevřít volební schránku. Komise vyjme hlasovací lístky a porovná jejich počet se seznamem delegátů. Po vynětí hlasovacích lístků z hlasovací schránky vyloučí volební komise neplatné hlasovací lístky. Za neplatné se považují hlasovací lístky, na nichž je hlasováno pro více kandidátů, než odpovídá počtu volených míst a hlasovací lístky, které jsou celé přeškrtnuty či jinak znehodnoceny.

Z platných hlasovacích lístků se sečtou počty hlasů, které byly odevzdány pro jednotlivé kandidáty.

 

(7) Po ukončení sčítání hlasů vyhotoví VK zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis podepíše předseda a ostatní členové komise.

 

(8) Zápis obsahuje zejména:

a)       den a místo hlasování

b)      celkový počet delegátů SD zapsaných do seznamu dle zprávy Mandátové komise

c)       počet delegátů SD, kterým byly vydány hlasovací lístky

d)      počet odevzdaných hlasovacích lístků

e)       počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.

 

(9) U veřejného hlasování se sčítají hlasy delegátů pro jednotlivé kandidáty systémem pro – proti – zdržel se. Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky, pozvánky, delegačního lístku apod.

 

(10) Delegát SD musí hlasovat osobně, zastupování není při hlasování přípustné.

 

(11) V případě hlasování má každý člen OHK pro volby SD a delegát SD pro ostatní volby jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny.

 

(12) Po sečtení hlasů a podepsání zápisu o průběhu a výsledku voleb vyhlásí předseda VK veřejně výsledek hlasování a předsedající volby ukončí.

 

§ 15

Volební komise

 

(1) Organizace voleb, hlasovací lístky a volební schránku pro tajné volby připraví a zajišťuje úřad OHK. Kandidátní listinu pro volby do orgánů OHK připraví VK. Hlasovací lístky budou předány delegátům na SD.

 

(2) Volby organizačně zabezpečuje VK, která má dle rozhodnutí SD 3 - 5 členů, přičemž žádný ze členů komise nesmí být volen do orgánů OHK. Členy VK do stanoveného max. počtu navrhují delegáti SD. Členy VK schvaluje SD svým usnesením a dle svého rozhodnutí jednotlivě nebo vcelku.

 

(3) VK zvolená SD ze svého středu volí předsedu.

 

(4) Členové VK se ujímají své funkce podpisem slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat funkci člena volební komise OHK Most a budu se přitom řídit platnými právními předpisy a Volebním řádem OHK Most.“

 

(5) VK  zejména:

a)       dohlíží na dodržování právních a vnitřních předpisů HK ČR a OHK vztahujících se k volbám, VŘ a na průběh voleb,

b)      přijímá návrhy na kandidáty volené do orgánů OHK (mimo SD) a ověřuje u kandidátů splnění požadavků stanovených pro volbu do orgánu OHK,

c)       zjišťuje a uveřejňuje výsledky voleb,

d)      VK se usnáší nadpoloviční většinou všech hlasů, v  případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VK,

e)       po skončení voleb předá veškeré materiály o volbách k archivaci úřadu OHK.

 

(6) Shromáždění delegátů může kvalifikovanou většinou rozhodnout, že nebude zřizovat volební komisi a volby zorganizuje přímo. V tom případě jsou uvedené relevantní písemné náležitosti součástí zápisu shromáždění delegátů.

§ 16

Zrušovací ustanovení

 

Dnem účinnosti tohoto volebního řádu pozbývají platnost dosud vydané volební řády OHK.  

 

§ 17

Závěrečná ustanovení

 

(1)    Nabytím účinnosti tohoto volebního řádu se ruší volební řád OHK Most schválený shromážděním delegátů dne 16. 10. 2008.

(2)    Volební řád byl schválen Shromážděním delegátů OHK Most dne 24. 11. 2016 a nabývá účinnosti dne
24. 11. 2016.

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017