Statut okresní komory

Okresní hospodářská komora Most (dále jen ”okresní komora”) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků.

Související soubory

Statut OHK Most
Dokument MS WordDOC | 93 kBuložit

 Statut okresní hospodářské komory Most

 
§ 1
Základní ustanovení
 
(1) Okresní hospodářská komora Most (dále jen ”OHK”) je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků (dále jen zákon).
(2) OHK je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. V právních vztazích vystupuje OHK svým jménem a nese plnou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(3) OHK je samostatný právní subjekt, který působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy.
(4) OHK je základním článkem struktury Hospodářské komory České republiky (dále jen ”HK ČR”), zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk HK ČR s jejími členy, zajišťuje úkoly OHK na území své působnosti.
(5) Základním posláním OHK je podpora podnikatelských aktivit (mimo obory zemědělství, potravinářství a lesnictví) a rozvoj podnikatelského prostředí v České republice a Evropské unii, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů HK ČR registrovaných u OHK ve vztazích k orgánům státní správy, územní samosprávy a dalším institucím.
(6) Vnitřní uspořádání OHK je dáno schváleným statutem a platným jednacím a volebním řádem, případně dalšími vnitřními normami, event. smlouvami uzavřenými s HK ČR; tyto dokumenty nesmí být v rozporu se zákonem, statutem a ostatními normami HK ČR.
(7) OHK vede evidenci členů a poskytuje z ní údaje HK ČR v souladu s vnitřními normami HK ČR.
(8) OHK zpracovává další základní dokumenty, jako například Statut odborné sekce, Statut sekce podnikatelů obce, Statut externího partnera , které nesmí být v rozporu se Statutem OHK.
 
§ 2
 
Okresní hospodářská komora Most byla založena ustavujícím shromážděním delegátů (dále SD) dne 27. května 1993. Vznik OHK je datován 1. června 1993, kdy byla OHK zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem do obchodního rejstříku oddíl A, vložka 4165.
Obchodní jméno: Okresní hospodářská komora Most
Sídlo: Most, Višňová 666, PSČ 434 01
IČ: 48 29 06 61
DIČ: CZ48290661
Právní forma: sdružení podnikatelů
 
 
§ 3
 
Členství v OHK
 
(1) Členy HK ČR prostřednictvím OHK Most registrovanými (kmenovými) nebo evidovanými (nekmenovými) (dále jen členové OHK)  mohou být podnikatelé, tj. právnické osoby zastoupené jejich statutárním orgánem nebo členem jejich statutárního orgánu a podnikající fyzické osoby zastoupené přímo, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizováni podle jiného zákona.
(2) Člen HK ČR registrovaný (kmenový člen) u jiné složky HK ČR může být současně zapojen do činnosti OHK jako  evidovaný (nekmenový člen)   a naopak. Člen HK ČR působící pouze u OHK je kmenovým členem.
(3) Členství podnikatelů v HK ČR u OHK je dobrovolné. Na základě písemné přihlášky podnikatele rozhoduje o přijetí za člena představenstvo OHK. Práva a povinnosti člena vznikají dnem zápisu do seznamu členů vedeného HK ČR a zaplacením členského poplatku. Výši členského příspěvku řeší příspěvkový řád HK ČR, výši ostatních plateb za služby stanovuje SD.
(4) Členství v OHK zaniká dnem výmazu ze seznamu členů OHK na základě:
a) zániku oprávnění k podnikatelské činnosti,
b) úmrtí člena – fyzické osoby,
c) zániku člena – právnické osoby, fyzické osoby
d) zániku funkce statutárního orgánu nebo členství ve statutárním orgánu člena - právnické osoby,
e) oznámení člena o vystoupení z HK ČR,
f) vyloučení z HK ČR na základě rozhodnutí představenstva OHK,
g) zániku OHK, pokud členství nepokračuje u jiné složky HK ČR
(5) Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o vystoupení z HK ČR je:
(a) den zániku oprávnění k podnikatelské činnosti, resp. (zjistí-li se zánik oprávnění později) den, kdy orgán OHK zánik tohoto oprávnění člena zjistil,
(b) den úmrtí člena – fyzické osoby, a to i v případě, kdy bylo úmrtí člena zjištěno později,
(c) den zániku člena – právnické nebo fyzické osoby, a to i v případě, kdy byl zánik člena – právnické nebo fyzické osoby zjištěn později,
(d) den, kdy člen HK ČR doručil písemné oznámení o vystoupení z HK ČR představenstvu OHK nebo ústně do zápisu oznámil vystoupení z HK ČR při jednání představenstva OHK, popř. pozdější den uvedený členem komory v oznámení nebo ústním prohlášení o ukončení členství,
(e) den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o vyloučení člena stalo platným a účinným, pokud v tomto rozhodnutí není stanoveno jinak,
(f) den, kterým se rozhodnutí příslušného orgánu o zániku OHK stalo platným a účinným, pokud nebude člen OHK– právnická nebo fyzická osoba do tří měsíců od přijetí oznámení OHK nebo HK ČR o takové skutečnosti zařazen na základě svého rozhodnutí do členské registrace u jiné složky HK ČR.
(6) Člen může být z HK ČR vyloučen, neplatí-li řádně členské příspěvky nebo jestliže jiným hrubým způsobem porušuje členské povinnosti. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo OHK. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně představenstvu OHK do patnácti dnů od jeho oznámení nebo po případném předchozím projednání ve Smírčí komisi OHK, případně Smírčí komisi HK ČR. O odvolání musí být rozhodnuto do tří měsíců od jeho podání. Rozhodnutí představenstva OHK o odvolání člena proti jeho vyloučení je konečné a je účinné ode dne následujícího po doručení rozhodnutí členovi. Rozhodnutí je doručováno na adresu posledního známého bydliště (u fyzických osob), resp. sídla (u právnických osob) člena, dle seznamu členů (viz § 3 bod (3). Zásilka je považována za doručenou dnem převzetí zásilky členem, nebo jeho oprávněným zástupcem; rovněž je považována za doručenou desátým dnem po uložení zásilky na poště, a to i v případě, kdyby se člen o zásilce nedověděl.
(7) Zánikem členství v HK ČR nevzniká členu OHK nárok na vrácení členského příspěvku.
(8) Představenstvo OHK Most může rozhodnout o přijetí právnické nebo fyzické osoby za čestného člena komory. Na čestné členy komory se nevztahují ustanovení zákona a tohoto statutu upravující postavení, práva a povinnosti členů komory. Čestný člen komory neplatí členské příspěvky.
(9) SD OHK Most může jmenovat významnou osobnost čestným členem orgánu HK ČR. Čestný člen orgánu OHK Most je oprávněn účastnit se jednání orgánu, jehož je čestným členem, a to s hlasem poradním a je oprávněn obracet se k orgánům OHK Most s podněty a připomínkami.
(10) Členové orgánů Hospodářské komory jsou povinni neprodleně uvědomit orgán, do kterého byli zvoleni, že nesplňují podmínky stanovené pro výkon funkce v orgánu Hospodářské komory.
(11) Úřad OHK Most je povinen ověřovat, zda členové orgánů OHK Most a HK ČR splňují podmínky pro výkon funkce v orgánech HK ČR.
 
 
§ 4
 
Práva a povinnosti člena OHK
 
(1) Člen OHK má právo:
(a) volit a být volen do orgánů OHK; za právnické osoby má právo volit a být volena fyzická osoba, která je jejich statutárním orgánem nebo fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu, člen orgánu OHK je pro řádný výkon své funkce v tomto orgánu povinen doložit splnění podmínek stanovených pro výkon funkce v tomto orgánu v souladu s volebním řádem příslušnými doklady ne staršími 30 dnů, které předá úřadu OHK Most na jeho vyžádání.
(b) využívat služeb poskytovaných OHK,
(c) podáváním svých podnětů, námětů a připomínek se aktivně podílet na činnosti OHK,
(d) být informován o vyřízení svých podnětů, návrhů a připomínek,
(e) požívat ochranu svých zájmů dle zákona a práv vyplývajících z členství v HK ČR,
(f) využívat veškerých výhod poskytovaných členům HK ČR,
(g) obracet se ke smírčí komisí HK ČR a ke smírčí komisi OHK,
(h) prezentovat své členství v Hospodářské komoře a užívat logo Hospodářské komory v souladu s vnitřními předpisy Hospodářské komory.
(2) Člen OHK má povinnost:
(a) vykonávat podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dbát podnikatelské etiky,
(b) dodržovat statut, jednací a volební řád OHK a ostatní normy schválené SD,
(c) řádně platit stanovené členské poplatky dle platného příspěvkového řádu,
(d) oznamovat úřadu OHK neprodleně veškeré změny týkající se jeho osoby, které jsou podstatné pro vedení členské evidence,
(e) přispívat podle svých možností k plnění úkolů a stabilitě OHK,
(f) plnit usnesení orgánů OHK Most.
 
 
§ 5
 
Působnost OHK
 
(1) OHK reprezentuje a koordinuje společné zájmy členů HK ČR, kteří jsou u OHK kmenovými nebo nekmenovými členy  sjednocuje různá stanoviska a zastupuje své členy v přímém vztahu k HK ČR. Do působnosti OHK patří zejména:
(a) poskytovat členům poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností,
(b) vydávat vyjádření a odborná stanoviska podle platných právních předpisů,
(c) organizovat vzdělávací činnost, spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému zaměstnanosti,
(d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečovat jejich propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti,
(e) dbát, aby členové OHK vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a o případných závažných nedostatcích informovat příslušné orgány,
(f) navazovat a rozvíjet styky s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírat s nimi dohody,
(g) zřizovat a spravovat zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělávání,
(h) spolupracovat s ostatními komorami v ČR, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se zákonem, vnitřními předpisy HK ČR a svým statutem,
(ch) zřizovat smírčí komisi k předcházení obchodním sporům,
(i) vykonávat vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním,
(j) vést evidenci členů HK ČR, kteří působí u OHK v kmenovém nebo nekmenovém členství (viz § 3 bod (2)),
(k) rozhodovat o svých vnitřních poměrech a pravidlech svého jednání,
(l) šířit znalosti a informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, jakož i hospodářských styků se zahraničím a v této souvislosti vydávat a rozšiřovat svůj informativní a odborný zpravodaj, budovat informační systém a zajišťovat jeho provoz,
(m) podílet se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporovat školská zařízení, zřízená k tomuto účelu,
(n) projednávat návrhy, podněty, připomínky a stížnosti členů,
(o) projednávat na návrh člena obchodní a hospodářské spory s jiným členem, pokud projednání nebo rozhodování není v kompetenci jiného orgánu,
(p) plnit úkoly OHK a zajišťovat plnění poslání HK ČR v rámci příslušného územního celku,
(q) vytvářet krajskou hospodářskou komoru dle čl. 1. odst. 7 statutu HK ČR.
(2) OHK spolupracuje v rámci své působnosti s orgány státní správy a samosprávy na základě dohod při tvorbě obecně závazných předpisů, výběrových řízení dle platné legislativy a účastní se jednání, která se dotýkají hospodářské politiky a podnikání, ekonomických nástrojů a ochrany trhu podnikatelů.,
(3) OHK zabezpečuje plnění svých úkolů svými orgány včetně odborných sekcí popř. dalších poradních či kontrolních orgánů zřízených představenstvem nebo SD a prostřednictvím svého úřadu. Spolupracuje při tom též s jinými odbornými institucemi a osobami.
 
 
§ 6
 
Orgány a ostatní orgány OHK
 
(1) Orgány OHK jsou:       
(a) shromáždění delegátů OHK,
(b) představenstvo OHK,
(c) předseda a místopředsedové OHK,
(d) dozorčí rada OHK.
        (e) smírčí komise OHK.
       Ostatní orgány OHK jsou:
        (f) předsednictvo (viz § 6 bod (9d)),
        (g) odborné sekce a Sekce podnikatelů obcí,
        (h) další poradní a kontrolní orgány.
 
(2) Funkční období členů orgánů OHK je tříleté, přičemž členové těchto orgánů mohou kandidovat a být voleni opakovaně. Podrobnosti upravuje Volební řád OHK.
(3) Funkce v orgánech OHK je funkcí čestnou a jen na základě rozhodnutí shromáždění delegátů může být členům těchto orgánů přiznána za výkon funkce odměna. Náhrada hotových výdajů a cestovní náhrady jsou členům orgánů vypláceny v souladu s platnými právními předpisy.
(4) Funkci předsedy a místopředsedů OHK mohou zastávat pouze kmenoví členové OHK. Za právnické osoby mohou funkce zastávat pouze fyzické osoby, které jsou jejich statutárním orgánem nebo jsou členy jejich statutárního orgánu. Členství v těchto orgánech OHK je nezastupitelné.
(5) Funkce v ostatních orgánech OHK mohou zastávat kmenoví nebo nekmenoví členové OHK. Za právnické osoby mohou funkce zastávat pouze fyzické osoby, které jsou jejich statutárním orgánem nebo jsou členy jejich statutárního orgánu. Členství v orgánech OHK je nezastupitelné.
(6) Orgány OHK jsou oprávněny jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona, tohoto Statutu a Jednacího řádu OHK Most náleží do jejich působnosti. Orgány OHK a ostatní orgány OHK (viz §6 bod (1f-h)), mohou svá pravidla jednání doplnit vlastním jednacím řádem, který nesmí být v rozporu ze Statutem, Jednacím a Volebním řádem OHK Most. Takový jednací řád schvaluje představenstvo OHK, pokud si jeho schválení do své kompetence nevyhradí SD.
 
(7) Shromáždění delegátů OHK
(a) SD je nejvyšším orgánem OHK a tvoří jej delegáti - členové OHK, zvolení členy OHK dle následujících hlavních zásad, upřesněných Volebním řádem OHK.
(b) Hlavní zásady pro volbu SD:           
(1) SD je voleno všemi členy OHK s právem volit ze všech členů HK ČR, kteří jsou členy OHK ke statutem určenému datu. Volby se konají dle Volebního řádu OHK, při dodržení následujících hlavních zásad:
(2) Delegátem je člen HK ČR, kmenový nebo nekmenový člen OHK a to vždy konkrétní osoba. Funkce delegáta je nezastupitelná. Delegát se může písemným sdělením svého mandátu vzdát.
(3) Počet delegátů (osob) se stanovuje na 20 % členů HK ČR, kmenových a nekmenových, zaokrouhleno směrem nahoru.
(4) Členové dále z vypočteného počtu všech delegátů volí 20% náhradníků, zaokrouhleno směrem nahoru, kteří rozhodnutím představenstva OHK v pořadí stanoveném volebním řádem postupují na uvolněná místa delegátů v mezidobí voleb.
(5) Právo účasti na konkrétním SD mají i ostatní členové OHK jako hosté s hlasem poradním, kterým musí být zasílána pozvánka. Členové OHK mají právo vystoupení v rozpravě a mohou v předstihu (min. 7 dní) stanoveném jednacím řádem podávat představenstvu OHK připomínky a návrhy k jednotlivým bodům programu.
(6) Delegáti jsou voleni na tři roky. Opakovaná volba je možná.
(7) Konkrétní osoby jsou na základě jejich souhlasu navrhovány pro základní návrh kandidátky představenstvem OHK v souladu s volebním řádem. Členové OHK mohou volebním aktem návrhy doplňovat a korigovat,
(8) Konkrétní počet delegátů a náhradníků pro volby a organizaci voleb po schválení představenstvem OHK zajišťuje a organizuje úřad OHK.
(9) Kontrolu voleb provádí Dozorčí rada OHK, která zpracuje výsledný protokol. Výsledný protokol schvaluje předseda OHK.
(10) Není-li ke dni svolání konkrétního SD provedena volba dle § 6 bod (7), je SD tvořeno všemi členy OHK.
(11) Podrobnosti upravuje volební řád OHK.
(c) Kompetence SD:
(1) volí a odvolává předsedu, místopředsedy, ostatní členy představenstva OHK, členy dozorčí rady a členy smírčí komise OHK, je-li zřízena; volba předsedy OHK se koná tajným hlasováním,
(2) schvaluje, mění a ruší statut OHK, který musí být v souladu se statutem HK ČR,
(3) volí vždy dva zástupce na sněm HK ČR z řad  členů OHK,
(4) schvaluje sloučení OHK s jinými OHK, případně rozdělení regionální komory,
(5) stanoví hlavní úkoly OHK,
(6) schvaluje finanční plán OHK,
(7) schvaluje zásady odměňování zaměstnanců OHK,
(8) rozhoduje o dozorčí radou pozastaveném rozhodnutí předsedy OHK, představenstva OHK a rozhoduje s konečnou platností o výkonu rozhodnutí předsedy pokud je v rozporu s usnesením představenstva.
(9) může rušit nebo měnit rozhodnutí představenstva OHK,
(10) rozhoduje o dalších záležitostech OHK, jejichž rozhodnutí si vyhradilo.
(d) SD svolává představenstvo OHK dle potřeby, nejméně však jednou za rok a dále dle § 8, odst. 4 zákona 301. Termín a program jednání je nutno oznámit všem členům OHK písemnou pozvánkou, nejméně však 30 dnů přede dnem jeho konání. Ostatní náležitosti upravuje Jednací řád OHK.
 
(8)Představenstvo OHK
(a) Představenstvo je řídícím orgánem OHK. Řídí činnost OHK a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, tímto statutem a jednacím řádem či usnesením SD vyhrazeny jinému orgánu OHK.
(b) Představenstvo OHK má jedenáct členů. Členy představenstva OHK jsou předseda OHK, tři místopředsedové OHK a sedm dalších členů.
(c) Představenstvo OHK se za svou činnost odpovídá SD.
(d) Představenstvo OHK rozhoduje o ustavení nebo zrušení ostatních orgánů OHK.
(e) Představenstvo OHK zejména:
(1) předkládá HK ČR do 15 dnů od schválení SD statut, jednací, volební a příspěvkový řád OHK k potvrzení,
(2) připravuje podklady pro jednání SD a zajišťuje výkon jeho usnesení,
(3) odpovídá za hospodaření OHK a hospodaření s majetkem OHK,
(f) Mimo úkolů stanovených zákonem představenstvo OHK dále
(1) řídí činnost OHK,
(2) schvaluje organizaci úřadu OHK a počet jeho zaměstnanců, jmenuje ředitele úřadu,
(3) schvaluje neodkladná opatření a rozhodnutí učiněná předsedou v době mezi zasedáními představenstva OHK,
(4) vytváří a ruší odborné sekce OHK a další poradní a kontrolní orgány, potvrzuje volbu a odvolání jejich představitelů  valnou hromadou OS. Ve výjimečných případech (např.: neschopnost usnášeníschopnosti sekce, hrubé porušování vnitrokomorových norem, dlouhodobá nečinnost, neplnění povinností apod.) může odvolat představitele přímo svým usnesením,
(5) zajišťuje zahraniční vztahy OHK.
(g) Právní úkony představenstva OHK, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda. 
(h) Členové představenstva OHK jsou oprávněni činit jménem OHK právní úkony nutné ke splnění uložených úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno jednacím řádem představenstva OHK a na základě pověření.
(ch) Předseda a představenstvo OHK může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním OHK v jednotlivých případech i jiné osoby.
 
(9)Předseda a místopředsedové OHK
(a) Předseda OHK je současně předsedou představenstva, je statutárním zástupcem OHK, který je oprávněn jednat jménem OHK ve všech věcech. Za svojí činnost odpovídá SD.
(b) Předseda OHK svolává a řídí jednání představenstva OHK a  dohlíží na činnost úřadu OHK.
(c) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu OHK jím pověřený místopředseda OHK nebo jiný jím pověřený člen představenstva OHK.
(d) Předseda a místopředsedové OHK tvoří předsednictvo (pracovní orgán předsedy OHK). Předsednictvo svolává dle potřeby předseda k projednávání závažných záležitostí OHK v období mezi jednáními představenstva OHK a pro přípravu jednání představenstva OHK.
(e) Předseda OHK vykonává vůči řediteli úřadu OHK zaměstnavatelská práva a povinnosti v souladu také s Organizačním řádem úřadu OHK. Předseda OHK si svým písemným rozhodnutím může vymezit kontrolní a rozhodovací pravomoc k ovlivňování vybraných parametrů těchto práv a povinností i k ostatním zaměstnancům.
 
(10)Dozorčí rada OHK (dále DR)
(a) DR je kontrolním orgánem OHK; za svou činnost odpovídá SD.
(b) DR má pět členů. DR volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. Předseda DR svolává zasedání DR a řídí činnost DR.
(c) DR :
(1) kontroluje hospodaření a činnost OHK,
(2) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a v případě zastupování předsedy místopředsedů OHK, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem a jednacím řádem nebo ostatními předpisy OHK; pozastavené rozhodnutí předkládá k projednání představenstvu OHK a k rozhodnutí SD,
(3) pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva OHK, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy OHK; pozastavené rozhodnutí předkládá k rozhodnutí  SD,
(4) předkládá SD k rozhodnutí případný rozpor v rozhodnutí předsedy (zastupujícího místopředsedy) a usnesením představenstva.
(d) Členství DR je neslučitelné s členstvím v představenstvu OHK.
 
§ 7
 
Úřad OHK
(a) Činnost OHK zajišťuje úřad OHK, který je výkonným orgánem OHK. Činnost úřadu upravuje Organizační řád.
(b) Úřad OHK tvoří zaměstnanci OHK. Zaměstnanec OHK nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost (par.12 odst.2 zákona 301)
(c) Úřad OHK
(1) vede administrativu a zajišťuje běžný chod OHK,
(2) připravuje podklady pro jednání orgánů OHK,
(3) plní další úkoly podle pokynů předsedy OHK, představenstva OHK a DR OHK.
(d) Úřad OHK řídí ředitel, který je zaměstnancem OHK. Ředitel vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti vůči ostatním zaměstnancům a odpovídá za činnost úřadu OHK představenstvu OHK, případně v dohodnutém režimu úřadu Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje (dále jen KHK ÚK) a úřadu HK ČR (viz. § 7 bod (f)).
(e) Ředitel úřadu OHK nebo jiní zaměstnanci úřadu OHK mohou jednat jménem OHK ve věcech týkajících se činnosti úřadu OHK v rozsahu zmocnění daného vnitřními předpisy OHK nebo pověřením.
(f) Úřad OHK je řízen úřadem KHK ÚK nebo úřadem HK ČR v režimu schváleném Sněmem HK ČR nebo dohodnutém na základě zvláštní smlouvy.
(2) Smírčí komise OHK (dále SK)
(a) SK je zřízena k předcházení sporů mezi:
-        členy OHK,
-        členem a orgány OHK,
-        sekcemi, ostatními orgány OHK a orgány OHK.
(b) Počet členů SK je 7. SK volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, který předsedu zastupuje. Předseda  SK svolává zasedání  SK a řídí její činnost.
(c) Organizační uspořádání, pravomoc, příslušnost a způsob jednání SK upraví její jednací řád, který je schvalován představenstvem OHK.
 
§ 8
Hospodaření OHK
 
(1) OHK samostatně spravuje svůj majetek.
(2) OHK hospodaří podle finančního plánu.
(3) Příjmy OHK tvoří určená část členských příspěvků, dotace, dary, příjmy z hospodářské činnosti, zejména poplatky za poskytnuté služby a jiné příjmy.
(4). Rozdělení členských příspěvků mezi OHK a HK ČR je na základě příspěvkového řádu HK ČR schvalovaného sněmem HK ČR v rámci rozpočtu HK ČR (§ 18 odst. 5 zákona).
 
 
§ 9
Závěrečná ustanovení
 
(1) Ke dni účinnosti tohoto statutu se ruší statut OHK ze dne 6. 12. 2007.
(2) Tento statut OHK byl schválen Shromážděním delegátů OHK Most dne 16. 10. 2008 a nabývá účinnost dne 16. 10. 2008.
 
 
 
 

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017