Statut externích partnerů

Externí partner má stejná práva a povinnosti jako řádný člen okresní komory. Nevztahuje se na něj pouze bod 1.a. par.4 , tj. „Volit a být volen do orgánů OHK“.

Související soubory

Statut externích partnerů
Adobe AcrobatPDF | 232,93 kBuložit

II. 6.
EXTERNÍ PARTNER OKRESNÍ KOMORY

S T A T U T

1. Základní ustanovení

Okresní komora v Mostě byla založena ustavujícím shromážděním delegátů dne 27. května 1993. Vznik okresní komory Most je datován 1. června 1993, kdy byla okresní komora v Mostě zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem do obchodního rejstříku oddíl A, vložka 4165.
Obchodní jméno: Okresní hospodářská komora Most
Sídlo: Most, třída Budovatelů 2830, PSČ 434 01
IČO: 48 29 06 61
Právní forma: sdružení podnikatelů

2. Partnerství s okresní komorou

1)     Vedle řádného člena, který je popsán v § 3 statutu OHK MOST okresní komora uznává také statut externího partnera. Externím partnerem okresní komory se může stát právnická nebo fyzická osoba, která nesplňuje podmínky řádného člena. Jedná se především o místní instituce, organizační složky velkých organizací se sídlem mimo okres a další subjekty, které výrazně ovlivňují podnikání v okrese.

2)     Partnerství s OHK, jako druh zvláštního členství v okresní komoře je dobrovolné. Na základě písemné přihlášky rozhoduje o přijetí za externího partnera představenstvo okresní komory. Práva a povinnosti externího partnera vznikají dnem zápisu do seznamu externích partnerů a uzavřením smlouvy o využívání poskytovaných služeb a dodržování norem OHK. Výše plateb za poskytované služby je individuálně určena představenstvem.

3)     Smluvní partnerství s okresní komorou zaniká dnem výmazu ze seznamu externích partnerů okresní komory z vůle partnerů i bez udání důvodů.

4)     Dnem výmazu, tj. zániku členství na základě oznámení o vystoupení z okresní komory je poslední den kalendářního měsíce, v němž externí partner písemně oznámil ukončení partnerského vztahu k okresní komoře.


5)     O ukončení partnerského vztahu ze strany OHK, které musí být externímu partnerovi okresní komory písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo okresní komory. Odvolání proti tomuto rozhodnutí lze podat písemně dozorčí radě hospodářské komory do patnácti dnů od jeho oznámení. K rozhodnutí DR již není odvolání.

6)     Ukončením členství v okresní komoře nevzniká externímu partnerovi okresní komory nárok na vrácení poplatků za poskytované služby.

3. Práva a povinnosti externího partnera okresní komory

1)      Externí partner má stejná práva a povinnosti jako řádný člen okresní komory. Nevztahuje se na něj pouze bod 1.a. par.4 , tj. „Volit a být volen do orgánů OHK“.

2)      Externí partner okresní komory má právo zejména:
a)      využívat služeb poskytovaných okresní komorou jako řádný člen
b)      podáváním svých podnětů, námětů a připomínek se aktivně podílet na činnosti okresní komory
c)      být informován o vyřízení svých podnětů, návrhů a připomínek
d)      požadovat ochranu svých zájmů dle zákona a práv vyplývajících z členství v komoře
e)      využívat veškerých výhod poskytovaných členům okresní komorou
f)      aktivně se účastnit shromáždění delegátů, ovšem pouze s hlasem poradním
g)      obracet se ke smírčím komisím Hospodářské komory

3)      Externí partner komory má povinnost zejména:
a)       dodržovat statut, jednací řád okresní komory, ostatní zákonné a podzákonné normy OHK
b)       řádně platit stanovené poplatky za využívání služeb
c)       oznamovat úřadu okresní komory neprodleně veškeré změny, které jsou podstatné pro
vedení členské evidence
d)       přispívat podle svých možností k plnění úkolů okresní komory

4. Závěrečná ustanovení

Stvrzené partnerství je projevem úcty a vážnosti, kterou OHK projevuje externímu partnerovi s cílem možnosti jeho zapojení do struktury komory v rámci jeho regionálního působení. Podmínkou je oboustranná ochota ke spolupráci pro rozvoj regionu spolu s rozvíjením čistoty, profesnosti a profesionality podnikatelského prostředí.

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017