Příspěvkový řád

Každý člen Okresní hospodářské komory Most je povinen platit členské poplatky, které se skládají z členských příspěvků a platby za služby v souladu s tímto příspěvkovým řádem.

Související soubory

Příspěvkový řád
Dokument MS WordDOC | 34 kBuložit

                                         

                                                                                                           II. 4.
PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD OKRESNÍ KOMORY

§1

(1)       Příspěvkový řád je jedním ze základních vnitřních dokumentů Hospodářské komory
české republiky, který navazuje na zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. a zákona č. 223/1994 Sb.(dále jen „zákon“).

§2

(1)       Příspěvkový řád je podle § 13 odst. 2 písm. d) zákona schvalován sněmem hospodářské komory jako jediný dokument platný v rámci hospodářské komory, kterým se stanoví výše a způsob placení členských příspěvků členů hospodářské komory. Příspěvkový řád Okresní hospodářské komory Most předkládá představenstvo hospodářské komoře k potvrzení do 15 dnů od schválení shromážděním delegátů. Členské poplatky Okresní hospodářské komory Most se skládají z členských příspěvků a platby za služby v souladu s tímto příspěvkovým řádem.
 
(2)       Příspěvky členů hospodářské komoře jsou v souladu s § 18 zákona jedním ze zdrojů financování okresní komory. Rozdělení výnosu z členských příspěvků mezi hospodářskou komoru a okresní komoru je určeno usnesením sněmu hospodářské komory s platností na dobu neurčitou.
 
(3)       Sněmem hospodářské komory stanovená část členských příspěvků je vždy ponechána přímo u okresní komory, která je pověřena výběrem členských příspěvků pro hospodářskou komoru. Druhou stanovenou část (dle § 2 odst. 2) přijatých členských příspěvků je okresní komora povinna postoupit dle odst. (6) hospodářské komoře.
 
(4)       Placení členských příspěvků je dle zákona jednou ze základních povinností členů hospodářské komory. Členské poplatky je možno uhradit na běžný účet Okresní hospodářské komory Most formou bankovního převodu nebo v hotovosti na úřadu Okresní hospodářské komory Most. Termíny splatnosti členských poplatků jsou uvedeny na fakturách a jsou závazné pro všechny členy, pokud s úřadem v ojedinělých případech nedohodnou termíny splatnosti jiné.
 
(5)       Právnická nebo fyzická osoba přijatá za člena hospodářské komory zaplatí členský příspěvek za tento rok do třiceti dnů od přijetí za člena hospodářské komory, a to u té složky, kde byla přijata za člena komory. Člen komory přijatý ve 4. čtvrtletí roku může po dohodě s okresní komorou zaplatit do třiceti dnů od přijetí za člena ¼ členského příspěvku.
V dalších letech je člen hospodářské komory povinen, pokud nedohodne s okresní hospodářskou komorou jiný termín splatnosti, zaplatit členský příspěvek vždy nejpozději do 15. března běžného kalendářního roku prostřednictvím okresní hospodářské komory, která je oprávněna příspěvek jménem hospodářské komory přijmout, tj. tam, kde je registrován jako kmenový člen (čl. 1, odst. 10, písm. m) Statutu hospodářské komory).
            Společenstva začleněná do struktury hospodářské komory jsou povinna vybrat členský příspěvek od každého svého registrovaného člena, který je zároveň členem hospodářské komory, a to dle § 3.
            Poplatky za služby jsou stanoveny jako minimální pro všechny členy a oboustrannou dohodou mohou být zvláštní normou, usnesením představenstva nebo dohodou s ředitelem úřadu v individuálních případech upraveny – případně dohodnuty jako mimořádný příspěvek.
 
(6)       Okresní hospodářská komora je povinna zaslat HK ČR příslušnou platbu ve výši dle
§ 2 odst. 2, tj. odpovídající sněmem hospodářské komory stanovenou část členských příspěvků členů hospodářské komory za běžný kalendářní rok na účet úřadu hospodářské komory do 15. května, s případným doplatkem do 15. prosince každého kalendářního roku.
 
(7)       Pokud členu komory v průběhu kalendářního roku členství v hospodářské komoře zanikne, členský příspěvek ani jeho poměrná část se nevracejí.
 
§3
 
(1)       Výše ročního členského příspěvku člena komory činí:
            a) u fyzických osob ………………………………………………………… 500,- Kč
            b) u právnických osob ……………………………………………………. 5 000,- Kč
 
            Výše ročních minimálních plateb za služby činí:
            a) u fyzických osob ………………………………………………………. 1 300,- Kč
            b) u právnických osob ……………………………………………………. 4 000,- Kč
 
(2)       Okresní hospodářská komora může se členem ve výjimečných případech a v zájmu komory dohodnout nižší „solidární“ členský příspěvek. V tom případě se však výše odvodové povinnosti vůči hospodářské komoře dle § 2 počítá výše členských příspěvků dle § 3 odst. 1 písm. a) a b).
 
(3)       Zákon o daních z příjmů stanoví, kdy má členský příspěvek povahu nákladu (výdaje) ve smyslu zákona o daních z příjmů.
 
§4
 
(1)        Nabytím účinnosti tohoto příspěvkového řádu se ruší příspěvkový řád Okresní hospodářské komory Most schválený na Shromáždění delegátů OHK Most dne 16. 10. 2008, ve znění pozdějších dodatků.
 
(2)       Příspěvkový řád byl schválen na Shromáždění delegátů dne 15. 10. 2015 a nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.
 


Ing. Rudolf Jung

předseda OHK Most

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017