Jednací řád

Související soubory

Jednací řád
Dokument MS WordDOC | 94,5 kBuložit
 Jednací řád Okresní hospodářské komory Most  (dále jen OHK)        II.2.

 v doslovném znění Jednacího řádu Hospodářské komory České republiky schváleného XX. Sněmem Hospodářské komory České republiky

Část první

 

 

 

 

Základní ustanovení
 

 

§ 1
 
Jednání orgánů Hospodářské komory se řídí zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen zákon), statutem  a tímto jednacím řádem.
 
Část druhá
 
Jednací řád HK ČR
 
§ 2
 
(1) Jednací řád Hospodářské komory České republiky (dále jen Hospodářské komory) upravuje jednání orgánů HK ČR (dále jen orgány Hospodářské komory) a je schvalován sněmem Hospodářské komory. Jednací řád vychází ze zákona, statutu Hospodářské komory a volebního řádu Hospodářské komory. Jednání orgánů okresních komor, obvodních komor a regionálních komor se řídí jednacím řádem pro okresní komory, který je součástí tohoto jednacího řádu. Jednání orgánů společenstev a Profesní unie se řídí jejich vnitřními normami, pokud zákon, statut Hospodářské komory, volební řád Hospodářské komory nebo tento jednací řád nestanoví jinak.
 
(2) Pro ustanovení jednacího řádu Hospodářské komory platí vymezení pojmů uvedené v čl. 1 odst. 10 statutu Hospodářské komory.
 
Základní pravidla jednání
 
§ 3
 
Průběh jednání
 
(1) Jednání orgánů Hospodářské komory probíhá na zasedáních.
 
(2) Zasedání připravuje svolavatel, který zajišťuje v součinnosti s úřadem Hospodářské komory přípravu pozvánek a písemných podkladů, podle kterých orgán Hospodářské komory zpravidla jedná a rozhoduje.
 
(3) Právo předkládat návrhy na jednání v orgánech Hospodářské komory mají vedle svolavatele členové orgánu Hospodářské komory, okresní komory, krajské komory, společenstva a odborné sekce. Pokud jde o jednání sněmu a představenstva Hospodářské komory, má toto právo i dozorčí rada Hospodářské komory a smírčí komise Hospodářské komory.
 
(4) Orgán Hospodářské komor jedná podle schváleného programu, jehož návrh připravuje a předkládá svolavatel. Každý člen orgánu Hospodářské komory může navrhnout změnu či doplnění programu. Program se schvaluje veřejným hlasováním (§ 5 tohoto jednacího řádu).
 
(5) Svolavatel je povinen zajistit pořízení záznamu o průběhu zasedání, včetně písemných podkladů, pro potřebu vyhotovení zápisu. Pokud jednací řád orgánu Hospodářské komory ukládá ověření zápisu, schválí orgán Hospodářské komory na svém zasedání nejprve ověřovatele zápisu.
 
(6) Ke každému bodu jednání se vede rozprava (diskuse). Orgán Hospodářské komory může rozhodnout o sloučení rozpravy k více bodům. Rozprava se vede k projednávané věci, jinak může předsedající po upozornění řečníkovi odejmout slovo. Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvků všech přihlášených, pokud se orgán Hospodářské komory hlasováním nerozhodne diskusi ukončit s tím, že nepřednesené diskusní příspěvky se stávají součástí zápisu.
 
(7) Rozpravu řídí předsedající, který ji ukončí, nejsou-li další věcné připomínky nebo návrhy. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledek rozpravy, formuluje nový návrh a dá o něm hlasovat.
 
(8) V rozpravě vystupují řečníci v pořadí, jak se přihlásili. Pokud není některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí. Členové orgánu Hospodářské komory mají v průběhu diskuse právo na faktickou nebo technickou poznámku, o jejímž zařazení rozhoduje předsedající.
 
(9) Orgán Hospodářské komory může usnesením stanovit podrobnější pravidla pro rozpravu (diskusi), například stanovit maximální délku příspěvků nebo faktické poznámky, postup a formu předkládání pozměňovacích a doplňovacích návrhů.
 
(10) Na jednání orgánů Hospodářské komory mohou být přizváni hosté nebo zástupci jiných orgánů.
 
(11) Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje předkladatel. Návrhy na projednání může uvést a odůvodnit i přizvaný odborník.
 
§ 4
 
Rozhodování
 
(1) Orgány Hospodářské komory rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu, není-li zákonem, statutem, volebním řádem nebo tímto jednacím řádem pro konkrétní případ stanoven ještě vyšší poměr souhlasu členů. Orgán Hospodářské komory je schopen platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů tohoto orgánu.
 
(2) V odůvodněných případech může orgán Hospodářské komory rozhodnout na základě písemně zdůvodněného návrhu „per rollam“ zaslaného všem členům orgánu Hospodářské komory s tím, že k přijetí rozhodnutí tímto způsobem je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu Hospodářské komory. Informace o rozhodnutí orgánu Hospodářské komory přijatém „per rollam“ a jeho obsahu musí být podána na nejbližším jednání orgánu a uvedena v zápisu z jednání. Rozhodování „per rollam“ je nepřípustné u sněmu Hospodářské komory.
 
(3) Usnesení se vyhotovuje písemně buď jako samostatný dokument, nebo je součástí zápisu. Člen orgánu Hospodářské komory, který nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápise z jednání.
 
§ 5
 
Hlasování
 
(1) Hlasování každého orgánu Hospodářské komory probíhá veřejně, pokud není zákonem, statutem Hospodářské komory, volebním řádem Hospodářské komory, tímto jednacím řádem nebo usnesením orgánu samého stanoveno pro určitý případ hlasování tajné.
 
(2) Při hlasování má každý člen orgánu Hospodářské komory jeden hlas. Hlasy všech členů orgánu Hospodářské komory jsou si rovny.
 
(3) Člen orgánu Hospodářské komory musí hlasovat osobně, zastupování není při hlasování přípustné.
 
(4) Při veřejném hlasování se hlasuje zpravidla zdvižením ruky, pozvánky, delegačního lístku apod.
 
(5) Průběh tajného hlasování je nutno předem řádně organizačně zajistit, především určením osoby nebo osob odpovědných za řádný průběh hlasování, popř. ustavením zvláštní komise (dále jen komise), přípravou hlasovacích lístků a hlasovací schránky. Za organizační zajištění tajného hlasování odpovídá předsedající.
 
(6) Pokud není volebním řádem nebo tímto jednacím řádem stanoven pro konkrétní případ jiný postup, platí, že v případě tajného hlasování se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků, na kterých každý člen orgánu vyznačí stanoveným způsobem svůj hlas. Hlasovací lístky se vkládají do hlasovací schránky. Po ukončení hlasování otevře komise za přítomnosti všech svých členů hlasovací schránku. Komise vyjme hlasovací lístky a porovná jejich počet se seznamem členů orgánu, vyloučí neplatné hlasovací lístky a dle platných hlasovacích lístků sečte počty hlasů, které byly odevzdány pro jednotlivé návrhy a výsledek sdělí předsedajícímu.
 
(7) Při hlasování se nejdříve hlasuje o pozměňujících a doplňujících návrzích a protinávrzích zpravidla v pořadí, v jakém byly podány.
 
(8) Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí výsledky tak, že oznámí počty hlasů odevzdaných pro, proti a počet přítomných, kteří se zdrželi hlasování.
 
(9) Hlasování v orgánech Hospodářské komory je možné opakovat z jakéhokoliv důvodu, pokud o tom rozhodne třípětinová většina přítomných členů orgánu.
 
(10) Podmínkou platnosti každého hlasování je schopnost orgánu Hospodářské komory se v jeho průběhu usnášet (§ 4 odst. 1 tohoto jednacího řádu).
 
§ 6
 
Zápis
 
(1) O každém jednání orgánu Hospodářské komory se pořizuje zápis, který vyhotovuje podle záznamu z jednání zapisovatel. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis do sedmi dnů od skončení jednání, v případě sněmu do 14 dnů.
 
(2) V zápisu se uvádí datum a místo konání, údaj o tom, kdo řídil jednání, počet přítomných, program, diskutující, přijatá usnesení s výsledky hlasování.
 
(3) V případech, kdy to stanoví jednací řád nebo usnesení příslušného orgánu Hospodářské komory, musí být zápis ověřen, a to dvěma ověřovateli, které určí orgán při svém jednání. Jakmile ověřovatel obdrží zápis od zapisovatele, je povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů, zápis ověřit a potvrzený, pokud s ním souhlasí, vrátit zapisovateli. Jestliže se zápisem nesouhlasí, musí obratem sdělit zapisovateli připomínky, pokud lze výhradu ověřovatele odstranit opravou zápisu.
 
(4) Ověřený zápis schvaluje předsedající zpravidla svým podpisem; při rozesílání zápisu prostřednictvím e-mailu je v zápisu uvedeno výslovně, zda byl schválen. Pokud nedošlo ke stanovenému ověření zápisu, je tato skutečnost v zápisu uvedena. Neověřený zápis a zápis
 
 
neschválený předsedajícím z jakéhokoliv důvodu, schvaluje příští zasedání orgánu Hospodářské komory. I takový zápis rozešle zapisovatel členům orgánu bez zbytečného odkladu.
 
(5) Kopie schváleného zápisu se doručuje obvyklým způsobem, zpravidla elektronickou poštou, všem členům příslušného orgánu Hospodářské komory, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy byl schválen. Originál schváleného a podepsaného zápisu je uložen na úřadu Hospodářské komory společně s přílohami, tj. pozvánkou, podkladovými materiály, usneseními a jejich přílohami. Každý člen orgánu Hospodářské komory má právo nahlédnout do originálu zápisu, včetně všech příloh.
 
§ 7
 
Zápis ze sněmu je zasílán všem složkám Hospodářské komory, kde bude přístupný k nahlédnutí členům představenstva složky, zástupcům složky na sněmu a dalším členům Hospodářské komory.
 
§ 8
 
(1) Orgány Hospodářské komory mohou jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona, statutu Hospodářské komory či tohoto jednacího řádu náleží do jejich působnosti.
 
(2) Členové orgánů Hospodářské komory jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit řádně svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy, statut Hospodářské komory, volební řád Hospodářské komory a tento jednací řád, popř. další vnitřní normy Hospodářské komory a vnitřní normy složek Hospodářské komory, jsou-li v souladu s vnitřními předpisy Hospodářské komory.
 
(3) V případě, že člen orgánu Hospodářské komory způsobí Hospodářské komoře škodu, odpovídá za ni v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.
 
(4) Člen orgánu Hospodářské komory může ze své funkce odstoupit, popř. se vzdát členství v Hospodářské komoře anebo může být z funkce odvolán.
 
(5) Postup při odstoupení člena z funkce nebo v případě jeho vzdání se členství  v Hospodářské komoře upravuje volební řád Hospodářské komory (§ 6 odst. 3).
 
(6) Při snížení počtu členů orgánů Hospodářské komory oproti statutem stanovenému počtu je možná kooptace člena orgánu; postup upravuje volební řád Hospodářské komory (§ 6 odst. 4).
 
Jednání orgánů Hospodářské komory
 
§ 9
 
Sněm Hospodářské komory
 
(1) Sněm se koná podle potřeby, nejméně však jednou ročně (§ 13 odst. 7 zákona). Svolává jej představenstvo písemnou pozvánkou nejméně 14 dnů přede dnem jeho konání.
 
(2) Představenstvo je povinno sněm svolat vždy, nejpozději do tří měsíců od doručení žádosti, požádá-li o to písemně
a) nejméně jedna třetina okresních komor, společenstev nebo
b) jedna desetina zástupců okresních komor nebo zástupců společenstev nebo
c) dozorčí rada.
 
(3) Sněm jedná podle předem stanoveného programu uvedeného v pozvánce zaslané nejméně 14 dnů předem. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zasílány i písemné podkladové materiály. Přílohou však vždy musí
materiálům rozeslaným spolu s pozvánkou předkládají zvolení zástupci své připomínky písemně, případně elektronicky, k rukám prezidenta nejpozději 3 dny před konáním sněmu. Prezident zajistí podklady pro zpracování odpovědí na připomínky k projednání na sněmu.
 
(4) Program jednání připravuje představenstvo, které v součinnosti s úřadem Hospodářské komory rovněž zabezpečuje písemné podklady k jednání sněmu, jakož i to, aby o datu, místě a hodině konání sněmu byly informovány všechny okresní a krajské komory a společenstva,  a to do 14 dnů ode dne rozhodnutí představenstva v této věci.
(5) Návrhy na zařazení bodů do programu mohou před zasedáním sněmu podávat dále okresní a krajské komory, společenstva, dozorčí rada, smírčí komise a odborné sekce a členové Hospodářské komory, a to nejméně 30 dnů přede dnem zahájení sněmu.
 
(6) Součástí programu řádného sněmu je vždy zpráva představenstva o jeho činnosti za uplynulé období a zpráva dozorčí rady.
 
(7) Na sněm musí být pozváni všichni zvolení zástupci.
 
§ 10
 
(1) Jednání sněmu zahájí a volby pracovních orgánů a předsedajícího sněmu řídí prezident.
 
(2) Sněm nejprve zvolí skrutátory, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zvolí mandátovou, návrhovou a v případě potřeby volební komisi. Zvolení členové pracovních orgánů se ujmou svých funkcí. Sněm poté schválí předsedajícího sněmu, který převezme řízení sněmu.
 
(3) Sněm dále schválí veřejným hlasováním program jednání. Každý zástupce na sněmu může navrhnout změnu či doplnění programu. O případné změně či doplnění programu se hlasuje rovněž veřejně.
 
(4) Sněm rozhoduje usnesením a usnáší se hlasováním, které je prováděno veřejně nebo tajně v souladu se zákonem, statutem Hospodářské komory, jednacím řádem Hospodářské komory anebo volebním řádem Hospodářské komory. Není-li způsob hlasování ve statutu Hospodářské komory, jednacím řádu Hospodářské komory nebo volebním řádu Hospodářské komory upraven  a nerozhodne-li sněm pro konkrétní případ hlasování jinak, rozhoduje sněm veřejným hlasováním.
 
(5) Není-li sněm schopen se usnášet, svolá představenstvo náhradní sněm tak, aby se konal do 30 dnů ode dne, kdy se měl konat sněm původně svolaný. Náhradní sněm musí mít nezměněný pořad jednání a je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň jedna čtvrtina zástupců – členů – obou sněmoven. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných zástupců.
 
(6) Každý zástupce má právo v průběhu sněmu podat písemné připomínky nebo diskusní příspěvky k bodům jednání sněmu, zúčastnit se diskuse na základě předchozího písemného přihlášení se do diskuse a předkládat své návrhy.
 
§ 11
 
Výbor pro dohodovací jednání
 
(1) Dojde-li k nesouhlasnému rozhodnutí sněmoven, uskuteční se dohodovací jednání sněmoven. Ustavení výboru pro dohodovací jednání upravuje statut Hospodářské komory (čl. 16 statutu).
 
(2) První schůzi výboru pro dohodovací jednání (dále jen výbor) svolá prezident Hospodářské komory. Výbor si na této schůzi zvolí předsedu, který řídí jeho další jednání.
 
(3) O výsledcích jednání výboru podá pověřený člen, popřípadě pověření členové výboru, zprávu oběma sněmovnám a sdělí jim, co výbor doporučuje.
 
(4) V odůvodněném případě stanoví sněm pro jednání výboru časový limit. Pokud se výbor v časovém limitu nedohodne na formulaci doporučení sněmovnám, považuje se návrh, k němuž se konalo dohodovací jednání, za zamítnutý.
 
§ 12
 
Představenstvo Hospodářské komory
 
(1) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje prezident (čl. 10 statutu, § 15 zákona).
 
(2) Členové představenstva jsou oprávněni činit jménem Hospodářské komory právní úkony nutné ke splnění uložených úkolů pouze na základě pověření v souladu s § 15 zákona a čl. 10 statutu.
 
§ 13
 
(1) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok. Představenstvo je svoláváno písemnou pozvánkou zaslanou poštou nebo formou e-mailu na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánku podepisuje prezident nebo jiný jím pověřený člen představenstva.
 
(2) Pozvánka na jednání představenstva se odesílá alespoň 14 dnů před zasedáním.
 
(3) Prezident je povinen představenstvo svolat, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů představenstva nebo dozorčí rada a předloží-li návrh na program jednání.
 
(4) Zasedání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda dozorčí rady nebo jiný jím pověřený člen dozorčí rady, předseda smírčí komise nebo jiný jím pověřený člen smírčí komise a předseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud).
 
§ 14
 
(1) Představenstvo jedná podle předem stanoveného programu uvedeného v pozvánce. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou jsou zpravidla zasílány i písemné podkladové materiály.
 
(2) Program jednání připravuje prezident spolu s tajemníkem úřadu Hospodářské komory. Návrhy na zařazení do programu mohou podávat všichni členové představenstva, dozorčí rada, smírčí komise, okresní komory, krajské komory, společenstva nebo odborné sekce. Součástí programu je zpravidla zpráva prezidenta o jeho činnosti za uplynulé období.
 
(3) Na zasedání představenstva musí být pozváni všichni členové představenstva. Dále musí být pozváni předseda dozorčí rady, předseda smírčí komise a předseda Rozhodčího soudu; tito funkcionáři však nemají hlasovací právo.
 
(4) Jednání představenstva řídí prezident nebo jiný jím pověřený člen představenstva.
 
§ 15
 
Prezident Hospodářské komory
 
Prezident jako statutární zástupce Hospodářské komory je oprávněn jednat jménem Hospodářské komory ve všech věcech.
 
§ 16
 
Dozorčí rada Hospodářské komory
 
Jménem dozorčí rady jedná její předseda. První schůzi dozorčí rady svolá a řídí nejstarší člen dozorčí rady. Kontrolní nálezy či jiné písemnosti dozorčí rady podepisuje vždy její předseda  a další členové dozorčí rady, kteří se kontrolní činnosti zúčastnili.
 
§ 17
 
(1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
 
(2) Dozorčí radu svolává její předseda, případně jím pověřený člen dozorčí rady.
 
(3) Podklady pro jednání, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích včetně návrhů na opatření, připravují a dozorčí radě předkládají ve stanovených lhůtách pověření členové dozorčí rady, kteří dozorčí radu též informují o průběhu prověrek a kontrol.
 
§ 18
 
(1) Pozvánka na jednání dozorčí rady se odesílá alespoň 14 dnů před zasedáním.
 
(2) Předseda je povinen dozorčí radu svolat, a to nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů dozorčí rady a navrhne program jednání.
 
(3) Dozorčí rada podává zprávu o své činnosti každému řádnému sněmu.
 
§ 19
 
Smírčí komise Hospodářské komory
 
(1) První schůzi smírčí komise svolá a řídí nejstarší člen smírčí komise. Další zasedání smírčí komise svolává předseda nebo jiný jím pověřený člen smírčí komise.
 
(2) Smírčí komise se schází podle potřeby, zejména z podnětu členů komory či jejích složek. Předseda je povinen smírčí komisi svolat, a to nejpozději do 14 dnů od doručení podnětu člena komory, složky komory nebo představenstva komory (viz čl. 12 odst. 1 statutu hospodářské komory).
 
(3) Smírčí komise podává zprávu o své činnosti každému řádnému sněmu.
 
Úřad HK ČR
 
§ 20
 
Jednání úřadu HK ČR
 
(1) ÚřadHK ČR řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu Hospodářské komorytajemník, kterýjezaměstnancem Hospodářské komory.Tajemník zejména zajišťuje a provádí rozhodnutí představenstva Hospodářské komory a podává o plnění hlavních úkolů představenstvu zprávu. Tajemník úřadu HK ČR vykonává za představenstvo Hospodářské komory práva a povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k ostatním zaměstnancům úřadu HK ČR.
 
(2) Tajemník úřadu HK ČR nebo jiní zaměstnanci úřadu HK ČR mohou jednat jménem Hospodářské komory ve věcech týkajících se činnosti úřadu HK ČR v rozsahu zmocnění daného vnitřními předpisy HK ČR.
 
Část třetí
 
Jednací řád okresní komory
 
§ 21
 
Úvodní ustanovení
 
(1) Jednací řád okresní komory vychází ze zákona, ze statutu Hospodářské komory a z jednacího řádu HK ČR. Ustanovení jednacího řádu okresní komory platí též pro jednání obvodních komor v hlavním městě Praze a pro jednání oblastních středisek okresních komor (viz čl. 1 odst. 10 písm. r, statutu Hospodářské komory), pokud jsou zřízena.
 
(2) Jednací řád okresní komory blíže upravuje pravidla svolávání, činnosti, jednání a rozhodování orgánů okresních komor.
 
Jednání orgánů okresní komory
 
§ 22
 
Svolavatel
 
(1) Jednání orgánů okresní komory připravuje svolavatel, který v součinnosti s úřadem okresní komory zabezpečí přípravu pozvánky, program a písemné podklady k jednotlivým bodům programu, podle kterých orgán zpravidla jedná a rozhoduje.
 
(2) Svolavatelem je, pokud není tímto jednacím řádem výslovně stanoveno jinak,:
 
a) představenstvo pro shromáždění delegátů,
b) předseda pro představenstvo,
c) předseda dozorčí rady pro dozorčí radu,
d) nejstarší člen dozorčí rady pro první schůzi dozorčí rady,
e) nejstarší člen smírčí komise pro první schůzi smírčí komise, pokud je zřízena.
 
§ 23
 
Svolávání shromáždění delegátů okresní komory
 
(1) Shromáždění delegátů svolává představenstvo okresní komory nejméně jednou ročně. Pozvánku na shromáždění delegátů podepisuje předseda okresní komory.
 
(2) Představenstvo okresní komory je povinno svolat shromáždění delegátů nejpozději do tří měsíců, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů komory registrovaných u okresní komory (v kmenovém členství) nebo evidovaných (v nekmenovém členství) nebo dozorčí rada okresní komory.
 
(3) Úřad okresní komory zabezpečí rozeslání pozvánek (s uvedením místa, data a hodiny zahájení a s návrhem programu jednání) a rozeslání písemných podkladových materiálů a návrhů tak, aby je členové komory registrovaní u okresní komory (v kmenovém členství) nebo evidovaní (v nekmenovém členství) obdrželi alespoň 14 dnů před datem konání shromáždění delegátů.
 
§ 24
 
Svolávání představenstva okresní komory
 
(1) Představenstvo svolává předseda nejméně čtyřikrát za rok.
 
(2) Předseda je povinen představenstvo svolat, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů představenstva nebo dozorčí rada.
 
(3) Pozvánku na jednání představenstva podepisuje předseda. Úřad okresní komory zabezpečí odeslání pozvánek tak, aby je členové představenstva a předseda dozorčí rady obdrželi alespoň 7 dnů před zasedáním.
 
§ 25
 
Svolávání a jednání dozorčí rady okresní komory
 
Pro svolávání a jednání dozorčí rady platí přiměřeně postup jako pro svolávání a jednání představenstva.
 
§ 26
 
Svolávání a jednání smírčí komise okresní komory
 
Pro svolávání a jednání smírčí komise platí přiměřeně postup jako pro svolávání a jednání představenstva.
 
§ 27
 
Jednání a činnost orgánů okresní komory
 
(1) Jednání shromáždění delegátů řídí předseda nebo jím pověřený člen představenstva.
 
(2) Předseda okresní komory je současně předsedou představenstva a zpravidla řídí jeho jednání. Místopředsedové jsou současně místopředsedy představenstva. Jednání představenstva se zúčastňuje předseda dozorčí rady a předseda smírčí komise, oba s hlasem poradním, a ředitel úřadu okresní komory. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. Jednání smírčí komise řídí její předseda.
 
(3) Jednání orgánů okresní komory se řídí programem jednání, jehož návrh se uvádí na pozvánce a je schvalován po zahájení jednání hlasováním. Každý člen příslušného orgánu může navrhnout změnu či doplnění programu jednání.
 
(4) Právo předkládat návrhy na jednání příslušného orgánu okresní komory mají svolavatelé, členové orgánů a dozorčí rada. Členové ostatních orgánů okresní komory nebo kterýkoliv člen komory registrovaný u okresní komory (v kmenovém členství) nebo evidovaný (v nekmenovém členství) mohou předložení návrhu navrhnout, návrh ale musí při jednání orgánu předložit člen orgánu; ten, kdo návrh navrhl, má právo být k projednávání svého návrhu přizván. Orgán může umožnit jiné osobě vystoupení při jednání orgánu.
 
(5) Shromáždění delegátů a shromáždění členů komory volí:
 
a) mandátovou komisi pro ověření účasti a usnášeníschopnosti,
b) návrhovou komisi pro zpracování usnesení,
c) volební komisi pro přípravu voleb,
d) další komise (v případě potřeby).
 
(6) Orgán určí skrutátory pro sčítání hlasů.
 
(7) Orgán určí zapisovatele nebo ověřovatele zápisu.
 
(8) V úvodu jednání se projednává zpráva o činnosti za uplynulé období. Tuto zprávu předkládá svolavatel.
 
(9) Ke každému bodu programu se vede rozprava (diskuse). Orgán může rozhodnout o sloučení diskuse k více bodům programu. V rozpravě vystupují řečníci v pořadí, jak se přihlásili. Není-li některý z přihlášených přítomen, ztrácí pořadí. Předseda a místopředsedové mají možnost vystoupit i mimo pořadí. Rozprava se vede k projednávané věci, jinak může předsedající po upozornění řečníkovi vzít slovo. Členové orgánu mají v průběhu rozpravy právo na faktickou připomínku nebo na technickou poznámku, o jejichž zařazení rozhoduje předsedající. Orgán může stanovit maximální délku rozpravy, diskusního příspěvku, faktické připomínky nebo technické poznámky.
 
(10) Rozpravu je možno ukončit po přednesení příspěvků všech přihlášených, pokud orgán hlasováním rozhodne rozpravu ukončit s tím, že nepřednesené diskusní příspěvky odevzdané písemně se stávají součástí zápisu.
 
§ 28
 
Způsob rozhodování orgánů okresní komory
 
(1) Orgány okresní komory rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Každý člen orgánů má jeden hlas. O projednávaných otázkách se zpravidla hlasuje veřejně, pokud orgán sám nerozhodne jinak. Náležitosti voleb upravuje volební řád.
 
(2) K platnosti usnesení je třeba řádné svolání orgánu a přítomnost nejméně nadpoloviční většiny jeho členů, není-li stanoveno jinak.
 
(3) Shromáždění delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Představenstvo a dozorčí rada rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů.
 
(4) Není-li jednání orgánu usnášeníschopné, svolá svolavatel náhradní jednání orgánu se stejným programem tak, aby se konalo do 21 dnů ode dne, kdy se mělo konat původní jednání tohoto orgánu. Náhradní jednání orgánu je schopno usnášení bez ohledu na počet přítomných delegátů.
 
(5) Po zahájení hlasování se další pozměňovací návrhy nepřijímají. Při hlasování se hlasuje nejdříve o pozměňovacích návrzích (zpravidla v pořadí v jakém byly podány nebo podle tematických okruhů), pak o návrhu jako celku. Na návrh člena orgánu je možné o některém bodu (některých bodech) usnesení hlasovat jednotlivě.
 
(6) Po ukončení hlasování předsedající vyhlásí výsledky hlasování, které se zaznamenávají do zápisu. Usnesení se vyhotovuje buď písemně jako zvláštní dokument, nebo je součástí zápisu.
 
§ 29
 
Zápis
 
(1) O každém jednání orgánů okresní komory se vyhotovuje zápis. Zápis zpracovává určený člen orgánu nebo zaměstnanec úřadu okresní komory. Z jednání shromáždění delegátů nebo shromáždění členů komory se zápis vyhotovuje do 14 dnů ode dne, kdy se jednání orgánu konalo, z jednání ostatních orgánů se vyhotovuje do 7 dnů od jejich konání.
 
(2) V zápisu se uvádí datum a místo konání orgánu, přítomní (jmenovitě nebo přiložením presenční listiny, která obsahuje čitelně uvedené jméno, příjmení, funkci a podpis), údaj o tom, kdo jednání řídil, program, diskutující a přijatá usnesení s výsledkem hlasování.
 
(3) Zápis ověřují dva určení ověřovatelé nebo se zápis schvaluje na příštím zasedání orgánu.
 
(4) Zápis je uložen na úřadu okresní komory. Každý člen orgánu okresní komory má k zápisům přístup a může si z nich činit výpisy.
 
§ 30
 
Zrušovací ustanovení
 
Dnem účinnosti tohoto jednacího řádu pozbývají platnosti dosud vydané jednací řády okresních komor. Případné podrobnosti k tomuto jednacímu řádu, včetně úpravy jednání oblastních středisek okresních komor, pokud jsou okresní komorou zřízena, mohou být uvedeny ve zvláštní části statutu okresní komory.
 
Část čtvrtá
 
§ 31
 
Použití jednacího řádu pro okresní komory u regionální hospodářské komory a společenstva
 
Tento jednací řád pro okresní komory se použije přiměřeně pro jednání orgánů regionální hospodářské komory a orgánů oblastních středisek regionálních hospodářských komor nebo oblastních středisek okresních komor (viz čl. 1 odst. 10 písm. r, statutu hospodářské komory), pokud jsou zřízena. Rovněž může být přiměřeně použita pro jednání orgánů společenstev začleněných do hospodářské komory (dále jen společenstva), pokud stanovy společenstva nebo jiná vnitřní norma společenstva neobsahují vhodnou úpravu.
§ 32
 
Závěrečná ustanovení
 
(1) Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se ruší jednací řád Hospodářské komory schválený sněmem Hospodářské komory dne 22. března 2002.
 
 (2) Jednací řád byl schválen sněmem Hospodářské komory dne 29. 5. 2008 a nabývá účinnosti dne 16. 10. 2008

 

 

Rychlé odkazy

Česko saské cesty

Böhmisch-sächsische Wege

- klikem se loga zvětší

GENERÁLNÍ PARTNER 2017

 

HLAVNÍ PARTNER 2017

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCÍ

 

HLAVNÍ PARTNER AKCÍ 

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

Dobrého listu komory pro VŠ a VOŠ 2017

  

 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro SŠ 2017

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

Dobrého listu komory pro VŠ 2017

 HLAVNÍ PARTNEŘI EFÚK 2017

.

.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 1 - prezentace SŠ 2017

.

 

 

SOKRATES 1 a 2

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem 

 

 

GENERÁLNÍ PARTNER

pro SOKRATES 2 - prezentace SŠ 2017